دسته: نقد سیاسی

در حاشیه حرکات تخریب گرایانه استالینیست ها علیه گرایش مارکسیست های انقلابی ایران

در مذمت یک شور دیرین عنصر نقد و علی الخصوص نقد رادیکال و علمی همواره عاملی است که افشاگر تضاد های درونی و عریان کردن کژ راه ها و  انحطاط هایی است که هر...

مبارزه مسلحانه: جنگ توده ای یا جنگ تن به تن چریکی

مبارزه مسلحانه یکی از مسائل قابل توجه و ضروری در براندازی نظام استبدادی و طبقه حاکم بوده و هست و تنها اختصاص به مارکسیست ها ندارد اما نیروهای چپ همواره توجه بیشتری به این...

بررسی احزاب و جریانات چپ در ایران- بخش دوم

پی دی اف امادر قسمتی که مربوط به استراتژی انقلاب دموکراتیک می‌شود،به علت اینکه انقلاب را دو مرحله می بیند، از تمام تشکلات کارگری و اعتصابات به عنوان ابزاری برای استقرار بورژوازی ملی حمایت...

در باب اهمیت سندیکا و درک کمونیسم کارگری منصور حکمت

مقاله زیر توسط رفیق آزمان کوشا ارسال گشته که در بخش «بحث آزاد» سایت انتشار می یابد. میلیتانت **************************** هدف من از طرح این مسئله بررسی درک های به غایت غلط کمونیسم کارگری حکمت...

در نقد مقاله” تروتسکیسم ضدانقلاب در خفا ” نوشته موئیسای‌جی.اُلجین

مشخص نیست چه مدت‌زمانی لازم است سپری گردد و چند انقلاب کارگری و مردمی دیگر می‌بایست نابود شود و به کج‌راه برود تا عده‌ای، ماهیت اصلی جریان ضدانقلاب استالینیسم را درک کنند. جریانی که...

شاهکار استالینیستی «مارکسیسم سنتر»

نامه ی دوم یک دوست در ایران به گرایش مارکسیست های انقلابی ایران در ادامه‌ی توضیحات پیششین درباره‌ی جعل گفتار لئون تروتسکی، بعد از این‌که کانال «مارکسیسم سنتر» را حذف و از آن خارج...

روژآوا در نزاع کار- سرمایه

نوشتار زیر نگاهی گذرا به روژاواi و تاریخچه تاسیس «فدراسیون شمال کردستان»، نقش حزب کارگران کردستان و رهبری این حزب دارد. بدنبال به پایه های مادی پاگیری روژاوا می‌پردازد و این رُخداد را در...

مباحثات فیسبوکی: مرحله انقلاب

کارگر میلیتانت شماره ۷۹ مقدمه: موضوع شکست انقلاب بهمن ۱۳۵۷ در ایران و ارتباط یا بی ربطی اعتقاد به انقلاب مرحله ای در میان چپ استالینیست و مائوئیست در ایران برای واگذاری رهبری آن،...