دسته: اتحاد سوسیالیستی کارگری

همگرایی مارکسیست ها: بحران سرمایه داری و بحران رهبری انقلابی / مازیار رازی

وضعیت کنونی سیاسی جهانی چگونه است؟ امروز در وضعیت کنونی و زندۀ مبارزۀ طبقۀ کارگر، ما شاهد دو پدیده در کنار همدیگر هستیم. برای مشاهده و درک این پدیده ها، نیازی به تحلیل های خاص...

0

رفرم و انقلاب: نقدی به موضع ایرج آذرین

علیرضا بیانی مقدمه: رفرم و انقلاب در میان گرایشات «چپ» همواره بحث بازی بوده و هنوز هست. چپ از طریق چگونگی رجوع به این دو مفهوم دارای هویت مارکسیستی یا غیر مارکسیستی می شود....