درباره ما

Print Friendly, PDF & Email

درباره ما

نشریه میلیتانت ارگان «گرایش مارکسیست های انقلابی ایران» است. میلیتانت در مقابل انحرافات گرایشات خرده بورژوایی سانتریستی، مائوئیستی، استالینیستی، چریکی و سوسیال دموکراتیک در درون جنبش کارگری و سایر جنبش‌های اجتماعی و در دفاع از نظریات مارکسیست انقلابی، در راستای تدارک حزب پیشتاز انقلابی، انتشار می یابد.

در میلیتانت بحث در مورد روش کار مبارزات کارگران و همچنین مباحثات نظری در پیوند با مسایل کارگری، زنان و جوانان مبارز، و تبادل نظرها و مباحثات تئوریک و ترجمه متون تئوریک درج می گردد. همکاران این نشریه که با اهداف و اصول گرایش مارکسیست های انقلابی ایران توافق داشته باشند، می توانند در حوزه‌های مختلف نشریه، بنا بر امکانات وتوان خود، درگیر گردند. در این نشریه ستون آزادی برای انعکاس نظریات مخالفان نیز در نظر گرفته می شود.

همبستگی بین المللی در حمایت از کارگران، دانشجویان و سایر قشرهای اجتماعی تحت ستم، در پیوند با «شبکه همبستگی کارگری»، با چشم انداز ایجاد یک اتحاد عمل سراسری کارگریو دانشجویی (تقویت قطب سوسیالیستی) و سایر قشرهای اجتماعی تحت ستم، در نشریه تبلیغ و ترویج می گردد.

نشریه میلیتانت هر ماه پس از انتشار بر روی وبلاگ منعکس می‌ شود. از همکاران و خوانندگان درخواست می شود بنا بر امکان و موقعیت خود نشریه را تکثیر و پخش کرده و برای آن گزارشاتکارگری، دانشجویی و اجتماعی و مقالات خود را بفرستند.

نشریه میلیتانت زیر نظر «هیئت تحریریه» و «شورای دبیری» گرایش مارکسیست های انقلابی ایران انتشار می یابد.

«شورای دبیری» گرایش مارکسیست های انقلابی ایران

فروردین ۱۳۸۹