دسته: فلسفی

تقدم «فرهنگ» بر «مبارزه»؟ / مازیار رازی

Print Friendly, PDF & Email

بحث سازماندهی و تحقق انقلاب یکی از مباحث عمده و پر اهمیت در جامعه روشنفکری‌ست. در این رابطه نظریات متفاوتی مطرح شده است که می‌توان مهمترین آنان را در سه نحله فکری دسته‌بندی کرد....

فلسفه پراکسیس کارل مارکس / مازیار رازی

Print Friendly, PDF & Email

از جزوه به سوی مارکسیزم قرن بیست و یکم «فیلسوفان تنها جهان را به شیوه های گوناگون تعبیر کرده اند. مسأله اما بر سر دگرگون کردن جهان است.»(۱) (کارل مارکس، بهار ۱۸۴۵) گرچه «تز» بالا از سوی «اپوزیسیون چپ» به...

مارکس و مسألۀ یهود

Print Friendly, PDF & Email

 کارگر میلیتانت شماره ۷۳ نوشته مارکس با عنوان «دربارۀ مسألۀ یهود» (۱)، از دو جهت حائز اهمیت است: نخست آن که این نوشته بخشی از میراث مارکسیستی است؛ هرچند مارکس در مقطع نگارش آن،...

مارکسیزم، اخلاقیات و طبیعت بشر

Print Friendly, PDF & Email

 از کارگر میلیتانت شماره ۷۲ کارل وُلاندر، فیلسوف سوسیالیست آلمانی اوایل قرن بیستم می نویسد: «وقتی کسی سر صحبت را دربارۀ اخلاقیات با مارکس باز می کرد، او با قهقهه های بلند پاسخ می...

روابط سرمایه داری و از خودبیگانگی انسان ها

Print Friendly, PDF & Email

از میلیتانت شماره ۷۱ در دنیایی که پیشرفت علم و تکنولوژی به مرحله ای رسیده که حتی تصورش برای خود ما در چند دهۀ پیش مشکل می بود و بیشتر در فیلم های تخیلی...

دربارۀ دیالکتیک و تضاد

Print Friendly, PDF & Email

طرح سؤال در صفحۀ «مباحثات مارکسیستی»:  از میلیتانت شماره ۶۷ اعتقاد به دیالکتیک یکی از پایه های اصلی مارکسیسم است، اما به اعتقاد مارکس بعد از به وجود آمدن جامعۀ بی طبقه چون تضاد از...

فلسفه «پراکسیس» مارکس: به سوی مارکسیزم قرن بیست و یکم

Print Friendly, PDF & Email

از جزوه به سوی مارکسیزم قرن بیست و یکم «فیلسوفان تنها جهان را به شیوه های گوناگون تعبیر کرده اند. مسأله اما بر سر دگرگون کردن جهان است.»(۱) (کارل مارکس، بهار ۱۸۴۵) گرچه «تز» بالا...

سمینار احیای مارکسیستی کلن: دکتر فرشید فریدونی : زیربنا و روبنا ـ نقش منطق هگلی در تکامل ماتریالیسم تاریخی ـ دیالکتیکی + لینک ویدیوئی

Print Friendly, PDF & Email

زیربنا و روبنا ـ نقش منطق هگلی در تکامل ماتریالیسم تاریخی ـ دیالکتیکی: سمینار احیای مارکسیستی: دکتر فرشید فریدونی