دسته: فلسفی

آیا «فرهنگ» بر «مبارزه» تقدم دارد؟ / مازیار رازی

بحث سازماندهی و تحقق انقلاب یکی از مباحث عمده و پر اهمیت در جامعه روشنفکری‌ست. در این رابطه نظریات متفاوتی مطرح شده است که می‌توان مهمترین آنان را در سه نحله فکری دسته‌بندی کرد....

فلسفه پراکسیس کارل مارکس / مازیار رازی

از جزوه به سوی مارکسیزم قرن بیست و یکم «فیلسوفان تنها جهان را به شیوه های گوناگون تعبیر کرده اند. مسأله اما بر سر دگرگون کردن جهان است.»(۱) (کارل مارکس، بهار ۱۸۴۵) گرچه «تز» بالا از سوی «اپوزیسیون چپ» به...

مارکس و مسألۀ یهود

 کارگر میلیتانت شماره ۷۳ نوشته مارکس با عنوان «دربارۀ مسألۀ یهود» (1)، از دو جهت حائز اهمیت است: نخست آن که این نوشته بخشی از میراث مارکسیستی است؛ هرچند مارکس در مقطع نگارش آن،...

مارکسیزم، اخلاقیات و طبیعت بشر

 از کارگر میلیتانت شماره ۷۲ کارل وُلاندر، فیلسوف سوسیالیست آلمانی اوایل قرن بیستم می نویسد: «وقتی کسی سر صحبت را دربارۀ اخلاقیات با مارکس باز می کرد، او با قهقهه های بلند پاسخ می...

دربارۀ دیالکتیک و تضاد

طرح سؤال در صفحۀ «مباحثات مارکسیستی»:  از میلیتانت شماره ۶۷ اعتقاد به دیالکتیک یکی از پایه های اصلی مارکسیسم است، اما به اعتقاد مارکس بعد از به وجود آمدن جامعۀ بی طبقه چون تضاد از...

فلسفه «پراکسیس» مارکس: به سوی مارکسیزم قرن بیست و یکم

از جزوه به سوی مارکسیزم قرن بیست و یکم «فیلسوفان تنها جهان را به شیوه های گوناگون تعبیر کرده اند. مسأله اما بر سر دگرگون کردن جهان است.»(۱) (کارل مارکس، بهار ۱۸۴۵) گرچه «تز» بالا...

سمینار احیای مارکسیستی کلن: دکتر فرشید فریدونی : زیربنا و روبنا ـ نقش منطق هگلی در تکامل ماتریالیسم تاریخی ـ دیالکتیکی + لینک ویدیوئی

زیربنا و روبنا ـ نقش منطق هگلی در تکامل ماتریالیسم تاریخی ـ دیالکتیکی: سمینار احیای مارکسیستی: دکتر فرشید فریدونی