دسته: نشر میلیتانت

وجه تولید آسیایی، مراحل امپریالیسم و سرمایه داری در ایران / مازیار رازی

فایل پی دی اف   (متن کامل نوشتاری جزوه در ۴۹ صفحه) _________________________________________ شنیداری (+نوشتاری) در  ۱۳ قسمت  بازخوانی: رضا سپهر

وجه تولید آسیایی، مراحل امپریالیسم و سرمایه داری در ایران -۱ / مازیار رازی (نوشتاری و شنیداری)

وجه تولید آسیایی، مراحل امپریالیسم و سرمایه داری در ایران-۱  بخش اوّل پیدایش وجه تولید آسیایی   پیشگفتار از دیدگاه ما استراتژی محوری مارکسیست های انقلابی در وضعیت کنونی، ساختن حزب پیشتار کارگری است. حزبی ...

وجه تولید آسیایی، مراحل امپریالیسم و سرمایه داری در ایران – ۲ / مازیار رازی (نوشتاری و شنیداری)

وجه تولید آسیایی، مراحل امپریالیسم و سرمایه داری در ایران- ۲  بخش اوّل پیدایش وجه تولید آسیایی ادامه از  قسمت ۱ نظریهٔ «وجه تولید آسیایی» از دیگاهٔ مارکس و انگلس مارکس و انگلس  پس از...

وجه تولید آسیایی، مراحل امپریالیسم و سرمایه داری در ایران – ۱۰/ مازیار رازی (نوشتاری و شنیداری)

وجه تولید آسیایی، مراحل امپریالیسم و سرمایه داری در ایران-۱۰ بخش سوم پیدایش سرمایه داری ایران بقیه از قسمت ۹ مرحلهٔ سوّم اقتصاد جهانی کاپیتالیستی و وابستگی اقتصادی جهانی ریشه های عینی ظهور امپریالیسم همچنان که...

وجه تولید آسیایی، مراحل امپریالیسم و سرمایه داری در ایران – ۷ / مازیار رازی (نوشتاری و شنیداری)

وجه تولید آسیایی، مراحل امپریالیسم و سرمایه داری در ایران-۷ بخش دوم پیدایش سرمایه داری ایران ادامه از قسمت ۶ این سرمایه داری فاقد قدرت دست یابی به تکنولوژی دست اول و مستقل است. آنان خریداران...

وجه تولید آسیایی، مراحل امپریالیسم و سرمایه داری در ایران – ۹ / مازیار رازی (نوشتاری و شنیداری)

وجه تولید آسیایی، مراحل امپریالیسم و سرمایه داری در ایران-۹ بخش سوم پیدایش سرمایه داری ایران بقیه از قسمت ۸ با همه این احوال، تفاوت های اقتصادی موجود درسطح جهانی به درجه ای نبود که که...

وجه تولید آسیایی، مراحل امپریالیسم و سرمایه داری در ایران – ۸ / مازیار رازی (نوشتاری و شنیداری)

وجه تولید آسیایی، مراحل امپریالیسم و سرمایه داری در ایران-۸ بخش سوم پیدایش سرمایه داری ایران  بقیه از قسمت ۷ مراحل تکامل امپریالیسم و دولت سرمایه داری ایران نگاهی گذرا به ساختاراقتصاد جهانی برای دریافت درکی...

وجه تولید آسیایی، مراحل امپریالیسم و سرمایه داری در ایران -۴/ مازیار رازی (نوشتاری و شنیداری)

وجه تولید آسیایی، مراحل امپریالیسم و سرمایه داری در ایران-۴ بخش دوم پیدایش سرمایه داری ایران بقیه از قسمت ۳ پایه های شکل گیری وقدرت گیری سیستمی مذهبی، خرافاتی و ارتجاعی که تا به امروز...

وجه تولید آسیایی، مراحل امپریالیسم و سرمایه داری در ایران – ۵/ مازیار رازی (نوشتاری و شنیداری)

وجه تولید آسیایی، مراحل امپریالیسم و سرمایه داری در ایران-۵ بخش دوم پیدایش سرمایه داری ایران ادامه  از قسمت ۴ ما دراین دوران همچنین شاهد تضعیف تدریجی دولت مرکزی تحت فشاردولت های خارجی، به ویژه انگلستان...