نویسنده: میلیتانت

شعار«مقابله با فراکسیونیسم» ابزاری برای خاموش‌کردن صدای مخالف در تداوم میراث استالینیسم / مازیار رازی

مازیار رازی https://linktr.ee/mazraz مقدمه و ویرایش : رضا اکبری مقدمه پس‌از سپری‌شدن ۴۵ سال، که می‌توان آن‌را بی‌اغراق دوران بی‌عملی جنبش چپِ روشنفکری ایران خطاب کرد، اخیرا عده‌ای از «منفردین»، در گرماگرم بازار منشور...

زن‌ستیزی و گسترش فرهنگ مردسالارانه با پوشش مارکسیسم در جنبش کمونیستی ایران

از دیرباز نگرش مردسالارانه و تفکرات زن‌ستیز یکی از جان‌سخت‌ترین و عقب‌مانده‌ترین زائده‌های جوامع طبقاتی بوده است. اما ماجرا از ابتدا همیشه بدین‌گونه نبود. زنان در جوامع پیشاطبقاتی و کشاورزی اولیه حتی در جایگاهی...

بحران سرمایه داری: جنگ یا انقلاب؟ / مازیار رازی

لزوم همگرایی برای ساختن حزب پیشتاز کارگری پیشگفتار ویراستار حرص و ولع سیری ناپذیر سرمایه داری در کسب سود و انباشت سرمایه، منجر به چپاول منابع طبیعی بسیاری کشورها می شود. نابودی جنگل ها...

در مبارزه با خشونت علیه زنان به پا خیزیم

«جایگاه زن نمایان ترین و گویا ترین شاخص برای ارزیابی رژیم اجتماعی و سیاست دولت است.رهایی حقیقی زنان بدون جهش عمومی در اقتصاد و فرهنگ ،بدون در هم شکستن واحد اقتصادی خانواده بورژوایی، بدون...

پيکار با بی فرهنگی / لئون تروتسکی

اخیرا ما شاهد بکارگیری واژه های رکیک و زن ستیزانه توسط یکی از بنیادگذاران و مبلغان «بلوک متحد سوسیالیستی» علیه مخالفان سیاسی خود بوده ایم. قابل ذکر است که استفاده از واژه های رکيک،...

حذف گرایی، اتهام زنی و فحاشی را خاتمه دهید! پیش بسوی اتحاد عمل تمامی نیروهای چپ و کمونیست!

گرایش مارکسیست انقلابی همواره خواهان اتحاد عمل با نیروهای چپ صرفنظر از اختلافات سیاسی بوده است. زیرا این امر را ضروری و لازم برای حل بحران چپ و همگرایی مارکسیست های انقلابی برای تدارک...

تنزل به بربریت یا انتقال به سوسیالیسم؟/مازیار رازی

پرسش و پاسخ کوتاه با مازیار رازی https://linktr.ee/mazraz جوان سوسیالیست: تهاجم ارتش اسرائیل را دنبال می کنیم. خشم، انده و غم ما را گرفته است. سوال اینست که این جهان سرمایه داری ما را...

به مناسبت صد و ششمین سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه/ مازیار رازی

مفاله زیر مصاحبه با رفیق مازیار رازی توسط سایت گزارشگران که به مناسبت ۱۰۰ سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه، در نوامبر ۲۰۱۷، انجام گرفت. به مناسبت ۱۰۶ سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ آنرا باز انتشار...

در صورت حملۀ نظامی ایالات متحده و اسرائیل به ایران موضع ما چه باید باشد؟ نقدی به سازمان های بین المللی تروتسکیستی

اصل و منشأ موضع ما موضع گرایش مارکسیست های انقلابی ایران، به تجربۀ سال های ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۹ بازمی گردد. در این سال ها تلاش ما بر آن بود تا با پدیدۀ ضدانقلاب اسلامی...