دسته: فعالان کارگری

بحث آزاد: یک تامل و حقایقی درباره اتحادیه آزاد و اعتصاب عظیم زاده

Print Friendly, PDF & Email

رفقای گرامی؛ با سلامهای گرم. مطلب ذیل که با حفظ ملاحظات و پرنسیپ های لازم و به قصد نقد و نظر و شفاف سازی و تقویت روحیه ی اقدامات جمعی نگارش شده است برای...

نگاهی به چهرۀ «فرصت طلبان» و «فرقه گرایان» در اپوزیسیون «چپ»

Print Friendly, PDF & Email

کارگر میلیتانت شماره ۷۷ توضیح: این مطلب در آبان ماه سال ۱۳۷۷ در دو بخش، یعنی نقد به مواضع حزب کمونیست کارگری و همچنین نقد به یک گروه شبه آنارشیستی، نوشته شده است که با...

۰

دعوت به میز گرد پیرامون مفهوم مارکسیستی انقلاب

Print Friendly, PDF & Email

از میلیتانت شماره ۶۲ خطاب به بهرام رحمانی و حبیب بکتاش بهرام رحمانی مطلبی مفصل تحت عنوان «کدام انقلاب» نوشته است که در ستون «مطلب هفته» در سایت آزادی بیان قرار گرفته. اگر چه...

۰

دو نگرش مخالف، اما مکمل، در مورد حزب طبقۀ کارگر (بخش دوم)

Print Friendly, PDF & Email

«نقدی به مواضع محمد اشرفی و محسن حکیمی در مصاحبه با نشریۀ آرش»  علیرضا بیانی بخش اول در میلیتانت شماره ۶۰ درج شد از میلیتانت شماره ۶۱ مقدّمه چند سالی است که مواضع محسن حکیمی...