نقد مواضع محسن حکیمی: مجموعه مقالات (مارکسیست های انقلابی)

از گرایش مارکسیست های انقلابی ایران

 دانلود:‌ نقد مواضع محسن حکیمی

(شاهرخ زمانی +علیرضا بیانی+مازیار رازی)

 

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران