دسته: راه کارگر

ملاحظاتی در باره ریشه های بحران سازمان های کمونیستی

سلسله برنامه ها در کلاب هاوس: همراه با مازیار رازی و رضا پایا اتاق «گرایش مارکسیست های انقلابی ایران» شنبه ها ساعت ۱۸:۳۰ به وقت اروپا- ۹ شب ایران https://www.clubhouse.com/@mazraz ۲ اکتبر  ۲۰۲۱- ۱۰ مهر...

صدای کارگر سوسیالیست – برنامه ۱۲۲ – ۵ آذر ۹۵ – نقد و ارزیابی سازمان های «چپ» لینک ویدیویی

صدای کارگر سوسیالیست  – برنامه ۱۲۲ – ۵ آذر ۹۵ –  نقد  و ارزیابی سازمان های «چپ» مصاحبه تلویزیون دیدگاه برنامه پنجره گفتگو با مازیار رازی

0

نقدی به نظریات راه کارگر در «اتحاد چپ کارگری»: در حاشیه سمینار واشنگتن «اتحاد چپ سوسیالیستی ایران»

مقاله زیر نوشته رفیق مازیار رازی نقدی است بر مواضع محمد رضا شالگونی (راه کارگر) در مورد شیوه رسیدن به اتحاد کمونیست ها. این مقاله در بولتن شماره ۲ «اتحاد چپ کارگری ایران»، مهرماه...