ملاحظاتی در باره ریشه های بحران سازمان های کمونیستی

سلسله برنامه ها در کلاب هاوس: همراه با مازیار رازی و رضا پایا

اتاق «گرایش مارکسیست های انقلابی ایران»

شنبه ها ساعت ۱۸:۳۰ به وقت اروپا- ۹ شب ایران

https://www.clubhouse.com/@mazraz

۲ اکتبر  ۲۰۲۱- ۱۰ مهر ۱۴۰۰

معرفی ملاحظاتی بر بحران سازمان های کمونیست

 حزب توده و  اولین حزب کمونیست ایران 

*******************

۹ اکتبر ۲۰۲۱- ۱۷ مهر ۱۴۰۰

سازمان پیکار (۱) بحران تشکیلاتی و نظری (رضاپایا+مازیار رازی)

*******************

١٦ اكتبر ۲۰۲۱ ـ ۲۴ مهر ۱۴۰۰

سازمان پيكار (٢):کنفرانس وحدت، موضع جنگ و علل فروپاشی

*******************

٢٣ اكتبر  ۲۰۲۱- ۳۰ مهر ۱۴۰۰

سازمان چريك هاي فدايي خلق: مبارزه مسلحانه

 

٣٠ اكتبر ۲۰۲۱

حزب كمونيست ايران: از وحدت تا انشعاب

 

٦ نوامبر ۲۰۲۱

حزب كمونيست كارگرى: علل انشعابات

١٣ نوامبر ۲۰۲۱

سازمان راه كارگر: مواضع سیاسی و انشعاب

٢٠ نوامبر ۲۰۲۱

سازمان هاى مائوئيستي: مواضع و علل فروپاشی

٢٧ نوامبر ۲۰۲۱

احزاب تروتسكيستى: پیدایش، علل انشعاب و فروپاشی و امروز

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران