هسته کارگران پيشتاز سوسياليست (خوزستان)

هسته کارگران پيشتاز سوسياليست (خوزستان)

برنامۀ اقدام کارگری

«کارگر پيشتاز» شماره ٢٧ انتشار يافت؛ بولتن کارگری هسته کارگران پيشتاز سوسياليست (خوزستان)

«کارگر پيشتاز» شماره ٢۶ انتشار يافت؛ بولتن کارگری هسته کارگران پيشتاز سوسياليست (خوزستان)

«کارگر پيشتاز» شماره ٢۵ انتشار يافت؛ بولتن کارگری هسته کارگران پيشتاز سوسياليست (خوزستان)

«کارگر پيشتاز» شماره ٢۴ انتشار يافت؛ بولتن کارگری هسته کارگران پيشتاز سوسياليست (خوزستان)

«کارگر پيشتاز» شماره ٢٣ انتشار يافت؛ بولتن کارگری هسته کارگران پيشتاز سوسياليست (خوزستان)

«کارگر پيشتاز» شماره ۲۲ انتشار يافت؛ بولتن کارگری هسته کارگران پيشتاز سوسياليست (خوزستان)

«کارگر پيشتاز» شماره ۲١ انتشار يافت؛ بولتن کارگری هسته کارگران پيشتاز سوسياليست (خوزستان)

«کارگر پيشتاز» شماره ۲۰ انتشار يافت؛ بولتن کارگری هسته کارگران پيشتاز سوسياليست (خوزستان)

اطلاعیه شماره ۵ کارگران پیشتاز سوسیالیست خوزستان

اطلاعیه شماره ۴ کارگران پیشتاز سوسیالیست خوزستان

اطلاعیه شماره ۳ کارگران پیشتاز سوسیالیست خوزستان

اطلاعیه ٢ کارگران پیشتاز سوسیالیست خوزستان در حمایت از کارگران قرارداد موقت وزارت نفت

اطلاعیه ١ – در حمایت از اعتصاب کارگران پالایشگاه آبادان

«کارگر پيشتاز» شماره ١٩ انتشار يافت؛ بولتن کارگری هسته کارگران پيشتاز سوسياليست (خوزستان).

«کارگر پيشتاز» شماره ١٨ انتشار يافت؛ بولتن کارگری هسته کارگران پيشتاز سوسياليست (خوزستان).

«کارگر پيشتاز» شماره ١٧ انتشار يافت؛ بولتن کارگری هسته کارگران پيشتاز سوسياليست (خوزستان)

«کارگر پيشتاز» شماره ١۶ انتشار يافت؛ بولتن کارگری هسته کارگران پيشتاز سوسياليست (خوزستان).

خطابیه هسته کارگران پیشتاز  سوسیالیست خوزستان به همقطاران

«کارگر پيشتاز» شماره ١۵ انتشار يافت؛ بولتن کارگری هسته کارگران پيشتاز سوسياليست (خوزستان).

«کارگر پيشتاز» شماره ١۴ انتشار يافت؛ بولتن کارگری هسته کارگران پيشتاز سوسياليست (خوزستان).

«کارگر پيشتاز» شماره ١٣ انتشار يافت؛ بولتن کارگری هسته کارگران پيشتاز سوسياليست (خوزستان).

«کارگر پيشتاز» شماره ١٢ انتشار يافت؛ بولتن کارگری هسته کارگران پيشتاز سوسياليست (خوزستان).

«کارگر پيشتاز» شماره ١١ انتشار يافت؛ بولتن کارگری هسته کارگران پيشتاز سوسياليست (خوزستان).

«کارگر پيشتاز» شماره ١٠ انتشار يافت؛ بولتن کارگری هسته کارگران پيشتاز سوسياليست (خوزستان).

«کارگر پيشتاز» شماره ٩ انتشار يافت؛ بولتن کارگری هسته کارگران پيشتاز سوسياليست (خوزستان).

«کارگر پيشتاز» شماره ٨ انتشار يافت؛ بولتن کارگری هسته کارگران پيشتاز سوسياليست (خوزستان).

«کارگر پيشتاز» شماره ٧ انتشار يافت؛ بولتن کارگری هسته کارگران پيشتاز سوسياليست (خوزستان).

«کارگر پيشتاز» شماره ۶ انتشار يافت؛ بولتن کارگری هسته کارگران پيشتاز سوسياليست (خوزستان).

«کارگر پيشتاز» شماره ۵ انتشار يافت؛ بولتن کارگری هسته کارگران پيشتاز سوسياليست (خوزستان).

«کارگر پيشتاز» شماره ۴ انتشار يافت؛ بولتن کارگری هسته کارگران پيشتاز سوسياليست (خوزستان).

«کارگر پيشتاز» شماره ٣ انتشار يافت؛ بولتن کارگری هسته کارگران پيشتاز سوسياليست (خوزستان).

«کارگر پيشتاز» شماره ٢ انتشار يافت؛ بولتن کارگری هسته کارگران پيشتاز سوسياليست (خوزستان).

انتشار«کارگر پيشتاز»، بولتن کارگری هسته کارگران پيشتاز سوسياليست (خوزستان)