صدای کارگر سوسیالیست – برنامه ۱۲۲ – ۵ آذر ۹۵ – نقد و ارزیابی سازمان های «چپ» لینک ویدیویی

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

صدای کارگر سوسیالیست  – برنامه ۱۲۲ – ۵ آذر ۹۵ –  نقد  و ارزیابی سازمان های «چپ»

مصاحبه تلویزیون دیدگاه برنامه پنجره گفتگو با مازیار رازی

Share Button

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران