دسته: مارکسیزم

شرکت و مطالبات مارکسیست ها در حرکتهای اجتماعی / مازیار رازی

سخنی کوتاه در باره نظریات مارکس در مورد  برنامه انتقالی در طی چهل سال گذشته ما  شاهد حرکت های اجتماعی بسیاری در جامعه بوده ایم. از جمله:  اعتصابات کارگری، جاده بستن هاِ ، تظاهرات،...

ماهیت دولت آتی ایران / مازیار رازی

بحث در مورد آلترناتیو دولتی از چند لحاظ حائز اهمیت هست. اول، اینکه بدانیم دولت بعدی که ما مارکسیست ها برای تحقق آن مبارزه می کنند، چگونه دولتی هست؟ دوم، این که چنانچه نیروهای...

مفهوم مارکسیستی سوسیالیسم / مازیار رازی

چرا بازنگری سوسیالیسم لازم است؟ مازیار رازی از مصاحبه تلویزیونی با روند سوسیالیستی کومه له – بخش ۱ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ سوسیالیسم واقعی چیست؟ ۱۰ دقیقه با مازیار رازی از مصاحبه تلویزیونی با روند سوسیالیستی کومه...

مرحله گذار به سوسیالیسم / ۱۰ دقیقه با مازیار رازی

مرحله گذار به سوسیالیسم / ۱۰ دقیقه با مازیار رازی از مصاحبه تلویزیونی با روند سوسیالیستی کومه له – بخش ۵ با ما در تلگرام تماس بگیرید: https://t.me/Marxist_Enghelabi

 زمان وقوع سوسیالیسم / ۱۰ دقیقه با مازیار رازی

 زمان وقوع سوسیالیسم / ۱۰ دقیقه با مازیار رازی از مصاحبه تلویزیونی با روند سوسیالیستی کومه له – بخش ۴ با ما در تلگرام تماس بگیرید: https://t.me/Marxist_Enghelabi

سوسیالیسم واقعی چیست؟ ۱۰ دقیقه با مازیار رازی

سوسیالیسم واقعی چیست؟ ۱۰ دقیقه با مازیار رازی از مصاحبه تلویزیونی با روند سوسیالیستی کومه له – بخش ۲ با ما در تلگرام تماس بگیرید: https://t.me/Marxist_Enghelabi

چرا بازنگری سوسیالیسم لازم است؟ ۵ دقیقه با مازیار رازی

چرا بازنگری سوسیالیسم لازم است؟ مازیار رازی از مصاحبه تلویزیونی با روند سوسیالیستی کومه له – بخش ۱ با ما در تلگرام تماس بگیرید: https://t.me/Marxist_Enghelabi

لنینیسم: در مورد تاکتیک های حوزهٔ سازماندهی (+شنیداری) / مازیار رازی

از جزوه لنینیسم هم استراتژی و هم تاکتیک / مازیار رازی بخش اول بخش دوم بخش سوم (پایانی) از جزوه لنینیسم هم استراتژی و هم تاکتیک / مازیار رازی

مارکسیسم یا سکتاریسم؟ (۳ پایانی) در مورد تاکتیک های حوزهٔ سازماندهی (+شنیداری) / مازیار رازی

از جزوه لنینیسم هم استراتژی و هم تاکتیک / مازیار رازی در مورد تاکتیک های حوزهٔ سازماندهی مارکسیسم یا سکتاریسم؟ بخش ۳ (پایانی) ادامه از بخش دوم آیا می توان تنها با پذیرش «تئوری لنینی...