نقش لنین در انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه / مازیار رازی

 

انقلاب اکتبر (پی دی اف)

*********************************************************

نقش  لنین در انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ (۱)

سه رویکرد در مورد انقلاب

https://youtu.be/7JP-kyoDROo

*********************************************************

نقش  لنین در انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ (۲)

دوستان لنین

https://youtu.be/TxlHsYMH6CU

*********************************************************

نقش  لنین در انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ (۳)

علل شکست انقلاب

https://youtu.be/HHAmZw9_bT4

*********************************************************

نقش  لنین در انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ (۴) لنین و چرچیل

دشمنان لنین

https://youtu.be/wZnOFpASd58

*********************************************************

نقد مارکسیستی  انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه

‌منتخب مقالات و مباحثات  مازیار رازی- دفتر اول- مهر ۱۳۹۶

*********************************************************

ضرورت و روش تشکیل حزب لنینی

منتخب مقالات و مباحثات  مازیار رازی- دفتردوم – مهر ۱۳۹۶

*********************************************************

لنینیسم: هم استراتژی و هم تاکتیک

 منتخب مقالات و مباحثات مازیار رازی- دفترپنجم – آبان ۱۳۹۷

*********************************************************

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران