نقدی مارکسیستی به انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه (مازیار رازی): به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب

روی جلد ۱۹۱۷

پی اد اف pdf     +   وورد word

پیشگفتار به نقد مارکسیستی  انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه

از:‌منتخب مقالات و مباحثات  مازیار رازی- دفتر اول- مهر ۱۳۹۶

صدمین سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه، متکی بر پیش بینی های کارل مارکس، نخستین و تنها انقلاب سوسیالیستی است که طبقه کارگر و زحمتکشان را در یک جامعه عقب افتاده روسیه تزاری، بر مصدر قدرت قرار داد.

گرچه این انقلاب پس از چند سال به کجراه رفت، اما  تجارب آن چه در عرصه نظری و چه در عرصه عملی کماکان به مثابه غنی ترین تجارب در تاریخ بشریت محسوب می شود. به سخن دیگر، برای نخستین بار در تاریخ معاصر  اکثریت مردم ستمدیده جامعه، قدرت سیاسی را با تشکیل شوراهای کارگری به مثابه ارکان قدرت سیاسی، مستقیما در دست  خود گرفته، و آغاز به ساختن جامعه سوسیالیستی کردند. در دوره پس از تسخیر قدرت سیاسی توسط شوراهای کارگری، ما شاهد یکی از دمکراتیک ترین جوامع بشریت  در تاریخ  بودیم.

بر خلاف ادعای های مغرضانه مخالفان انقلاب از جمله سوسیال دمکرات  ها، آنارشیست  ها و سایه روشن های گرایشات خرده بورژوا، این انقلاب توسط ابزار خود-سازماندهی کارگران و دهقانان و سربازان  بوجود آمده و رهبری شد. بدیهی است که حزب بلشویک به رهبری لنین و تروتسکی نقش تعیین کننده در رهبری انقلاب اکتبر ۱۹۱۷  ایفا  کردند.

تحقق اولین انقلاب سوسیالیستی در جهان منجر به نگرانی ها و هراس تمامی جهان امپریالیستی شد. از ساعات اولیه انقلاب ۱۹۱۷ روسیه، ۱۴ کشور امپریالیستی و متحدان ارتجاعی  آنها در روسیه به رهبری امپریالیسم بریتانیا،  آغاز به یکی از  وحشیانه ترین تهاجمات نظامی علیه  یک دولت جوان کارگری، کردند. اما، حمله نظامی تمامی نیروهای نظامی امپریالیستی در مقابل ارتش سرخ به رهبری لئون تروتسکی پس از دو سال به شکست انجامید. اما، تخریب های اقتصادی توسط امپریالیسم و توطئه های دائمی نیروهای ارتجاعی و کشته شدن صدها هزار تن از پیشروان کارگری در جبهه های جنگ، شرایط را برای پیروزی یک ضد انقلاب  ترمیدوری به رهبری استالین آماده کرد.

کسب تجارب این انقلاب، برای جوانان مبارز ضد سرمایه داری در ایران، بسیار  حائز اهمیت و حیاتی است. از اینرو مطالعه دقیق غیر مغرضانه و غیر متعصبانه تاریخ انقلاب روسیه به تمام جوانان مبارز ایران توصیه می شود. انتشار این دفتر تلاشی است در این راستا.

مازیار رازی –  اکتبر  ۲۰۱۷

 

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران

مشاهده این مطالب را به شما توصیه می کنیم...