ضرورت و روش تشکیل حزب لنینی (مازیار رازی): به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه

جلد حزب لنینی

پیشگفتار به ضرورت و روش تشکیل حزب لنینی (وورد word)

پی دی اف-pdf ۱

پی دی اف-pdf ۲

پی دی اف-pdf ۳

از منتخب مقالات و مباحثات  مازیار رازی- دفتردوم – مهر ۱۳۹۶

صدمین سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه، متکی بر پیش بینی های کارل مارکس، نخستین و تنها انقلاب سوسیالیستی است که طبقه کارگر و زحمتکشان را در یک جامعه عقب افتاده روسیه تزاری، بر مصدر قدرت قرار داد.

گرچه این انقلاب پس از چند سال به کجراه رفت، اما  تجارب آن چه در عرصه نظری و چه در عرصه عملی کماکان به مثابه غنی ترین تجارب در تاریخ بشریت محسوب می شود. به سخن دیگر، برای نخستین بار در تاریخ معاصر  اکثریت مردم ستمدیده جامعه، قدرت سیاسی را با تشکیل شوراهای کارگری به مثابه ارکان قدرت سیاسی، مستقیما در دست  خود گرفته، و آغاز به ساختن جامعه سوسیالیستی کردند. در دوره پس از تسخیر قدرت سیاسی توسط شوراهای کارگری، ما شاهد یکی از دمکراتیک ترین جوامع بشریت  در تاریخ  بودیم.

یکی از دستآوردهای مرکزی این انقلاب، اهمیت حضور سیاسی حزب پیشتاز کارگری  یا حزب لنینی  در انقلاب اکتبر  ۱۹۱۷ بود. در واقع می توان به جرات اذعان داشت که بدون حضور چنین حزبی که از سال ۱۹۰۰ توسط لنین طراحی شد، این انقلاب  به پیروز ی نمی رسید.

در انقلاب آتی ایران نیز، چنانچه چنین حزبی، پیش از بحران های اجتماعی و اقتصادی،  توسط کارگران پیشتاز ساخته نشود و تدارک انقلاب توسط آن پی ریزی نشود، در وضعیت اعتلای انقلابی محققا  دستگاه دولت سرمایه داری سرنگون نخواهد شد. به سخن دیگر، یا همین رژیم به مصدر قدرت باقی مانده و یا رژیم دیگری با ظاهری نوین برای تداوم استثمار کارگران به قدرت خواهد رسید. تجربه انقلاب بهمن ۱۳۵۷ چنین سناریویی  را به نمایش گذاشت.  به سخن دیگر، رژیم شاه توسط اعتصاب عمومی کارگران سرنگون شد ،  رژیم خمینی به جای آن مستقر شد و دولت سرمایه داری دست نخورده باقی ماند. در نتیجه استثمار طبقه کارگر و ستم بر ملت های تحت ستم و زنان و اقشار اجتماعی ادامه یافت.

از اینرو، یکی از وظایف مرکزی جوانان  سوسیالیست و ضد سرمایه داری در ایران شناخت دقیق چنین حزبی و  تدارک برای  تشکیل آن همرا ه با  کارگران پیشتاز است.

موانعی اصلی در درون جنبش کارگری که در مقابل تشکیل  حزب لنینی  درچند دهه پیش وجود داشته از قرار زیرند:

اول،  ‌ احزاب به اصطلاح «کارگری» و «کمونیستی»  قیم مآبی که کاریکاتور  حزب لنینی را ساخته و  قصد دارند خود را جایگزین  نهادهای خود -سازمانده کارگران  کرده و دولت کارگری آتی را توسط حزب  خود  به جای شوراهای کارگری تشکیل دهند.

دوم، گرایشات  آنارشیستی  و شبه آنارشیستی که ضرورت حزب اخص کارگران سوسیالیست را نفی کرده و با شعارهای به ظاهر «رادیکال» اقدامات روزمره کارگران را در یافتن راه حلی مشخص برای ارتقاء آگاهی سیاسی برای تدارک انقلاب را مسدود می کنند.

سوم، گرایشات سندیکالیستی که با تشکیل حزب کارگران ضد سرمایه داری  برای تدارک سرنگونی دولت سرمایه داری مخالفت کرده و فعالیت های خود را محدود به تحقق  مطالبات صنفی  می کنند.

گسست و مقابله با این سه گرایش انحرافی در درون جنبش کارگری راه را برای تشکیل حزب لنینی هموار خواهد کرد.

انتشار این دفتر به منظور بررسی  و  کمک رسانی به ساختن  حزب  لنینی در ایران است. مطالعه و بحث در مورد این دفتر به تمامی جوانان سوسیالیست  و مبارز  ضد سرمایه داری در ایران،  توصیه می شود.

مازیار رازی

اکتبر  ۲۰۱۷

متن کامل (وورد word)

http://militaant.com/wp-content/uploads/2017/10/حزب-لنینی-در-ایران.docx

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران

مشاهده این مطالب را به شما توصیه می کنیم...