استراتژی یا تاکیتک مبارزه مسلحانه / مازیار رازی

استراتژی یا تاکتیک مبارزه مسلحانه

در حاشیه اعتراضات خیابانی و اعتصابات کارگری و سرکوب های نیروهای نظامی رژیم

با ما در تلگرام تماس بگیرید https://t.me/Marxist_Enghelabi

مارکسیسم انقلابی و مبارزه مسلحانه

‌منتخب مقالات و مباحثات مازیار رازی- دفتر سوم- مهر ۱۳۹۶

http://militaant.com/wp-content/uploads/2017/10/به-مناسبت-پنجاهمین-سالگرد-به-قتل-رساندن-چه-گورا.pdf

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران