در دفاع از مارکسیسم! در نقد رادیکالیسم خرده بورژوایی / مازیار رازی

پی دی اف

منتخب مقالاتی در نقد نظریات حزب کمونیست کارگری

مقدمه ویراستار

جزوه پیش‌رو، حاصل گردآوری هفت مقاله نوشته رفیق مازیار رازی، سخنگوی گرایش مارکسیست‌های انقلابی ایران در طول سال‌های اخیر است.

نکته‌ای که خوانندگان باید بدان توجه کنند، سرگذشت گرایش مارکسیست‌های انقلابی می‌باشد بدین صورت که در جاهایی از مقالات پیش‌رو، از نام «اتحادیه سوسیالیست‌های انقلابی» بجای «گرایش مارکسیست‌های انقلابی» استفاده شده که به علت تغییر نام این گرایش چند سال پس از انتشار آن مقالات می‌باشد. برای اطلاعات بیشتر و مطالة کامل سرگذشت و کارنامة گرایش مارکسیست‌های انقلابی ایران، خوانندگان را به مقاله‌ای با همین نام در وبسایت میلیتانت ارجاع می‌دهم. {+}

از طرفی در چندجا، رفیق مازیار به «نشر کارگری سوسیالیستی» اشاره می‌کند اما آن نشر امروز دیگر وجود ندارد و بجای آن، «نشر میلیتانت» فعال می‌باشد.

امید است با انتشار این مقالات و جزوه‌هایی از این دست، به گسترش دانش مبارزات طبقاتی کمک کرده و نقش موثری در هموار کردن مسیر انقلاب آتی ایران، که بی‌شک انقلابی سوسیالیستی خواهد بود، ایفا بنماییم.

پیش به سوی تدارک انقلاب سوسیالیستی!

زنده‌باد کمونیسم!

رفیق رامین

اردیبهشت ۱۴۰۱

پی دی اف

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران