به سوی سوسیالیسم: اهداف و اصول مارکسیست های انقلابی ایران / مازیار رازی

تنزل به بربریت یا انتقال به سوسیالیسم

«به قول فردریک انگلس جامعه بورژوایی در مقابل یک انتخاب قرار گرفته است: تنزل به بربریت یا انتقال به سوسیالیسم».

رزا لوکزامبورگ، بحران سوسیال دمکراسی آلمان ۱۹۱۵

نگاهی به وقایع اخیر جهانی و فجایع در منطقه خاور میانه توسط دولت صیهونیستی اسرائیل با حمایت مستقیم امپریالیسم آمریکا (و سایر دول امپریالیستی)، به وضوح نشان می دهد که مفهوم تنزل به بربریت چیست. کارگران پیشتاز سوسیالیست و جوانان سوسیالیست، امروز بیش از هر زمان دیگر صحت پیش بینی های کارل مارکس و فردریک انگلس را درک می کنند.

امروز بیش از هر زمان دیگر در مقابل ما بدیل سوسیالیسم به مثابه اقتصاد برنامه ریزی شده و عاری از نظام بی رحم و جنگ افروز سرمایه داری، قرار گرفته است.

اما، تدارک برای انقلاب های سوسیالیستی و نهایتاً ساختن جامعه سوسیالیستی نخست نیاز به شناخت اولیه از مفهوم سوسیالیسم مارکسیستی و سپس تدارک ساختن ابزار تشکیلاتی (حزب پیشتاز کارکری) برای تدارک و تحقق انقلاب سوسیالیستی دارد.

از اینرو برای آموزش و شناخت اولیه مفاهیم مارکسیستی و سوسیالیستی، «اهداف و اصول مارکسیست های انقلابی» در راستای تدارک انقلاب انقلاب سوسیالیستی، را در اختیار کارگران پیشتاز و جوانان سوسیالیست ایران قرار می دهیم. به امید اینکه این برنامه (نوشتاری-صوتی) با دقت مطالعه و شنیده شود، تا بحث هایی بر محور آن و نهایتا تحقق آن میان پیشتازان سوسیالیست صورت گیرد.

برای هماهنگی و پیشبرد این آموزش های مارکسیستی با ما در تلگرام تماس بگیرید:

https://t.me/Marxist_Enghelabi

**********************************************
رجوع شود به متن کامل اهداف و اصول (نوشتاری+شنیداری) در ۳ بخش زیر:

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران