سالگرد بهمن ۱۳۵۷: ریشه های اقتصادی و درسهای شکست (کتبی- تصویری-صوتی) / مازیار رازی

منتخب فایل های کتبی- تصویری- صوتی 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نکات محوری درس های انقلاب بهمن ۱۳۵۷

ریشه های بحران اقتصادی و نقش روحانیت در انقلاب ۱۳۵۷ چه بودند؟

نشریه میلیتانت شماره ۱۰۴  به مناسبت چهل و یکمین سالگرد انقلاب بهمن ۱۳۵۷

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

درسهای شکست انقلاب بهمن ۱۳۵۷ / مازیار رازی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ارزیابی بهمن ۱۳۵۷ – (۱) پیش زمینه اقتصادی انقلاب (دیداری) / مازیار رازی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ارزیابی بهمن ۱۳۵۷ – (۲) اصلاحات ارضی شاه (دیداری) / مازیار رازی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ارزیابی بهمن ۱۳۵۷- (۳) نقش رهبری انقلاب (دیداری) / مازیار رازی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ارزیابی بهمن ۱۳۵۷ – (۴) درس های سرنگونی شاه (دیداری) / مازیار رازی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ارزیابی بهمن ۱۳۵۷ – (۵) درسهای انقلاب (دیداری) / مازیار رازی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از انقلاب سفید شاه تا انقلاب بهمن ۱۳۵۷ (صوتی) / مازیار رازی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نکاتی در بارهٔ درس های انقلاب بهمن ۱۳۵۷ ( صوتی) / مازیار رازی

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران