از انقلاب سفید شاه تا انقلاب بهمن ۱۳۵۷ (شنیداری) / مازیار رازی

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

اصلاحات ارضی: ریشهٔ سرنگونی رژیم شاه ۱۳۵۷

 ۴ فایل شنیداری در تلگرام کانال مارکسیسم انقلابی

t.me/MarxistEnghelabi/1668

t.me/MarxistEnghelabi/1669

t.me/MarxistEnghelabi/1670

t.me/MarxistEnghelabi/1671

Share Button

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران