مازیار رازی: منتخب مباحثات (نوشتاری-شنیداری-دیداری)

شبکه های اجتماعی مازیار رازی
https://linktr.ee/mazraz

شرح کوتاه زندگی سیاسی مازیار رازی

اهداف و اصول مارکسیست های انقلابی ایران

معرفی گرایش مارکسیست های انقلابی ایران

         

ایمیل:  [email protected]

_________________________________________

___________________________________

وجه تولید آسیایی، مراحل امپریالیسم و سرمایه داری در ایران

 ______________________________________________


مفهوم مارکسیستی سوسیالیزم


لنینیسم: هم استراتژی و هم تاکتیک

 منتخب مقالات و مباحثات مازیار رازی- دفترپنجم – آبان ۱۳۹۷

مارکسیسم یا سکتاریسم؟ در مورد تاکتیک های حوزهٔ سازماندهی 


پیش شرط های همگرایی مارکسیست ها


در مقابله با چپ روی و فرقه گرایی، به سوی اتحاد عمل اپوزیسیون


به سوی مارکسیزم قرن بیست و یکم

پروژه احیـای مارکسیستی در گسست از نخبه گرایی و تخیل گرایی

Marx_jozve


معرفی پروژه «احیای مارکسیستی»

احیا


ضرورت و روش تشکیل حزب لنینی

منتخب مقالات و مباحثات  مازیار رازی- دفتردوم – مهر ۱۳۹۶


نقد مارکسیستی  انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه

‌منتخب مقالات و مباحثات  مازیار رازی- دفتر اول- مهر ۱۳۹۶


نقش لنین در انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه / مازیار رازی


حزب

حزب پیشتاز کارگری

مننخب مقالات در مورد حزب پیشتاز کارگری- مازیار رازی


«رستاخیز کارگران هفت تپه ۱۳۹۶-۱۳۹۷»

پیش لرزه ای که به زمین لرزه مبدل خواهد شد

 منتخب مقالات و مباحثات مازیار رازی- دفترششم – آذر ۱۳۹۷


اعتصاب و قدرت کارگری: در حاشیه اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

منتخب مقالات و مباحثات مازیار رازی- دفتر چهارم- بهمن ۱۳۹۶


kargar

آغاز فصل نوین در جنبش کارگری متکی بر تجارب پیشین


مروری بر درس های ۱۳۸۸


نقد کمونیسم کارگری و نظریات منصور حکمت


مارکسیسم انقلابی و مبارزه مسلحانه

‌منتخب مقالات و مباحثات مازیار رازی- دفتر سوم- مهر ۱۳۹۶


نقد حمایت فرصت طلبانه آلن وودز از چاوز 


آرشیو آثار مازیار رازی

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران

مشاهده این مطالب را به شما توصیه می کنیم...