مازیار رازی: منتخب مباحثات (نوشتاری-شنیداری-دیداری)

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

شرح کوتاه زندگی سیاسی مازیار رازی

اهداف و اصول مارکسیست های انقلابی ایران

معرفی گرایش مارکسیست های انقلابی ایران

         

ایمیل:  [email protected]

_________________________________________

تحلیل روز

 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

 

_______________________________________________________

تعمیق بحران سرمایه داری جهانی در سایه شیوع ویروس کرونا

___________________________________

وجه تولید آسیایی، مراحل امپریالیسم و سرمایه داری در ایران

 ______________________________________________


مفهوم مارکسیستی سوسیالیزم


لنینیسم: هم استراتژی و هم تاکتیک

 منتخب مقالات و مباحثات مازیار رازی- دفترپنجم – آبان ۱۳۹۷

مارکسیسم یا سکتاریسم؟ در مورد تاکتیک های حوزهٔ سازماندهی 


پیش شرط های همگرایی مارکسیست ها


در مقابله با چپ روی و فرقه گرایی، به سوی اتحاد عمل اپوزیسیون


به سوی مارکسیزم قرن بیست و یکم

پروژه احیـای مارکسیستی در گسست از نخبه گرایی و تخیل گرایی

Marx_jozve


معرفی پروژه «احیای مارکسیستی»

احیا


ضرورت و روش تشکیل حزب لنینی

منتخب مقالات و مباحثات  مازیار رازی- دفتردوم – مهر ۱۳۹۶


نقد مارکسیستی  انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه

‌منتخب مقالات و مباحثات  مازیار رازی- دفتر اول- مهر ۱۳۹۶


نقش لنین در انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه / مازیار رازی


حزب

حزب پیشتاز کارگری

مننخب مقالات در مورد حزب پیشتاز کارگری- مازیار رازی


«رستاخیز کارگران هفت تپه ۱۳۹۶-۱۳۹۷»

پیش لرزه ای که به زمین لرزه مبدل خواهد شد

 منتخب مقالات و مباحثات مازیار رازی- دفترششم – آذر ۱۳۹۷


اعتصاب و قدرت کارگری: در حاشیه اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

منتخب مقالات و مباحثات مازیار رازی- دفتر چهارم- بهمن ۱۳۹۶


kargar

آغاز فصل نوین در جنبش کارگری متکی بر تجارب پیشین


مروری بر درس های ۱۳۸۸


نقد کمونیسم کارگری و نظریات منصور حکمت


مارکسیسم انقلابی و مبارزه مسلحانه

‌منتخب مقالات و مباحثات مازیار رازی- دفتر سوم- مهر ۱۳۹۶


نقد حمایت فرصت طلبانه آلن وودز از چاوز 


آرشیو آثار مازیار رازی

Share Button

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران

مشاهده این مطالب را به شما توصیه می کنیم...