رستاخیز کارگران هفت تپه ۱۳۹۶-۱۳۹۷ / مازیار رازی + پیشگفتار شنیداری

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

پیش لرزه ای که به زمین لرزه منجر خواهد شد!

پیشگفتار  به جزوه «رستاخیز کارگران هفت تپه ۱۳۹۶-۱۳۹۷»

شنیداری توسط رفیق رضا سپهر

چنانچه انقلاب کارگری آتی ایران را زمین لرزه بنامیم. به جرأ ت می توان اعتصابات کارگران نیشکر هفت تپه ۱۳۹۶- ۱۳۹۷  را پیش لرزه نامید.

سال پیش ما شاهد یکی از مهم ترین اعتصابات کارگری  پس از  اعتصاب کارگران در ایران و در محور آن کارگران  شرکت نفت در بهمن ۱۳۵۷  بودیم. گرچه تنها ۴۰۰۰ کارگر در این اعتصاب شرکت داشتند، اما از لحاظ کمّی اعتصابات یک سالهٔ کارگران نیشکر هفت تپه دستآوردهای بسیار مهّمی بهمراه داشت که سالهای آتی در جنبش کارگری مورد استفاده قرار خواهد گرفت.  با وجود دستگیری اسماعیل بخشی و تعدادی از فعالین کارگری هفت تپه، این اعتصابات هنوز پایان نیافته و با قوّت ادامه خواهد یافت. مسلماً ما شاهد درسهای مهمتری در دورهٔ آتی خواهیم بود.

این جزوه شامل مجموعه مقالاتی است که در یک سال پیش نگاشته شده و  در برنامه های تلویزیونی «صدای کارگر سوسیالیست» در بارهٔ تجارب اعتصاب کارگران هفت تپه پخش شده است.

جزوهٔ «رستاخیز  کارگران هفت تپه ۱۳۹۶-۱۳۹۷»  به کارگران شریف نیشکر هفت تپه تقدیم می شود. باشد که مطالب درج شده گام کوچکی  باشد برای تدارک انقلاب کارگری آتی  و به حاکمیت رسیدن کارگران ایران در راستای تحقق انقلاب کارگری و گذار به سوسیالیسم.

مطالعهٔ این جزوه و بکارگیری تجارب اعتصاب کارگران هفت تپه به تمام جوانان مارکسیست در ایران که در صف مقدم جبههٔ ضد سرمایه داری در کارخانه ها، کارگاهها، دانشگاهها و مدارس قرار گرفته اند، توصیه می شود.

تجارب کسب شده  یکساله اعتصاب کارگران هفت تپه متعدد هستند. امّا،  در محور این تجارب ضرورت تشکیل حزب پیشتاز کارگری است که به استراتژی تمامی مارکسیست های انقلابی و جوانان مارکسیست مبدل شده است.

مازیار رازی

۱۸ آذر ۱۳۹۷

 PDFجزوه «رستاخیز کارگران هفت تپه ۱۳۹۶-۱۳۹۷»

Share Button

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران