در مقابله با چپ روی و فرقه گرایی، به سوی اتحاد عمل اپوزیسیون / مازیار رازی

_____________________________________________________________________

چپ روی در مارکسیسم: بیماری کودکی

_____________________________________________________________________

ضرورت اتحاد عمل اپوزیسیون

_____________________________________________________________________

مقابله با فرقه گرایی

در مقابله با انحراف  فرقه گرایی در اپوزیسیون چپ

_____________________________________________________________________

در باره وحدت اصولی کمونیست ها

شنیداری در سه فایل

ریشه بحران سیاسی و تشکیلاتی «چپ»

 

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران