ضرورت اتحاد عمل اپوزیسیون/ مازیار رازی

در تلگرام با ما تماس بگیرید:
Marxist_Enghelabi@

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران