دسته: استالینیسم

به مناسبت ۲۳ اکتبر، شصتمین سالگرد انقلاب سیاسی مجارستان (بخش اول)

Print PDFبه مناسبت ۲۳ اکتبر، شصتمین سالگرد انقلاب سیاسی مجارستان (بخش اول) کلر دویل / برگردان: آرام نوبخت / ویراستار: امید علی­زاده قیام ۱۹۵۶ مجارستان، دراماتیک ترین خیزش علیه دیکتاتوری استالینیستی بود. هفته ها...

۰

درباره استالینیسم

Print PDFبا مشاهده مقالاتی درسایت «فرهنگ توسعه» در دفاع از «استالینیسم» کمی دچار حیرت شدم. حیرت نه از اینرو که محتوای این مقالاتِ به اصطلاح “فیلسوف” ها و “اساتید” باز نشسته دانشگاه ها حاوی...

۰

محاکمات مسکو

Print PDFاین مطلب نخستین بار در نشریۀ میلیتانت، شمارۀ۲۸ (دی ماه ۱۳۸۸) به چاپ رسید. بخش اوّل: محاکمه‌های نمایشی مسکو: “سگ‌های هار را تیرباران کنید!”  اندیشه‌های تروتسکی، که تبلورِ ادامۀ اندیشۀ مارکسیستی پس از...

۰

جعلیات استالینیسم: تئوری «سوسیالیسم در یک کشور» و «انقلاب دو مرحله ای»

Print PDFبا وجود بی اعتباری تاریخی استالینیسم- مائوئیسم از منظر طبقۀ کارگر، و ضربات مهلک و غیرقابل چشم پوشی آن به بدنۀ جنبش کارگری و کمونیستی در جهان، هنوز بسیارانی هستند که سعی می...

۰

بحران مائوئیسم در چین- ۵

Print PDFاز میلیتانت شماره ۵۵ در ادامه مقالات مندرج در میلیتانت های پیشین ۶- انقلاب فرهنگی چین انقلاب فرهنگی چین در سپتامبر ۱۹۶۵ به وسیلۀ جناح مائوئیستی حزب کمونیست آغاز شد. حدود سه سال...

۰

دربارۀ مارکسیسم – لنینیسم

Print PDFآرمان پویان از میلیتانت شماره ۵۴ در ابتدا بد نیست یادآوری شود که واژۀ “لنینیسم” نخستین بار به طور اخص طی سخنرانی زینوویف در کنگرۀ پنجم بین الملل کمونیست (۱۹۲۴) به کار گرفته...

۰

بحران مائوئیسم در چین- ۴

Print PDFاز میلیتانت شماره ۵۴ میلیتانت: مقالۀ زیر، نخست در نشریۀ «کندوکاو» منتشر شد (آغاز کار این نشریه به آذرماه ۱۳۵۳ باز می گردد) و اکنون، به دنبال بحث هایی که پیرامون مائوئیسم درگرفته،...

۰

بحران مائوئیزم در چین – ۲

Print PDFمیلیتانت: مقالۀ زیر، نخست در نشریۀ «کندوکاو» منتشر شد (آغاز کار این نشریه به اذرماه سال ۱۳۵۳ بازمی گردد) و اکنون، به دنبال بحث هایی که پیرامون مائوئیزم درگرفته است، برای اولین بار...