بررسی مختصری بر عملکرد استالین و استالینیسم در تاریخ جنبش چپ

بحث آزاد

هدف این نوشته کندوکاوی کنجکاوانه و یا صرفا تئوریک و روشنفکرانه از آنچه که در جنبش جهانی کمونیسم اتفاق افتاد، نمیباشد. هدف بررسی خطا ها و اتفاقاتی است که باعث به کجراه کشیده شدن انقلاب روسیه و درغلتیدن ان به دامان ضد انقلاب سرمایه‌ داری گردید. باشد که درس آموزی از این خطا کمکی باشد برای پیشبرد انقلاب در ابعاد جهانی.

یکی دیگر از اهداف این مقاله بررسی دیکتاتوری اعمال شده از طرف استالین و چگونگی امکان شکل گیری آن پس از انقلاب کارگری ۱۹۱۷روسیه می باشد.

در پاسخ به این سئوال انبوهی از مطالعات و مقالات گوناگون بر این اعتقاد هستند که غلبه شیوه تولید آسیایی و لزوم حکومتی متمرکز و قدرتمند در چهارچوب این شیوه تولید در شرق، از جمله ایران، بستر مناسبی برای شکل گیری و گسترش فرهنگ دیکتاتور پرورو دیکتاتور پذیر پدید اورده است. مسئله ای که مارکس در اواخر عمر خود اشاره مختصری بدان نمود. خطر ظهور و رشد دیکتاتور با توجه به فرهنگ پذیرش ان از طرف جامعه یکی از عمده ترین مخاطراتیست که حتی انقلابات کارگری نیز از گزند آن مصون نمی باشند. تجربیات ۱۵۰ساله اخیر جنبش های ایران به خوبی درستی این ادعا را به ثبوت می رساند.

در نتیجه این یادداشت در عین حال تلاش می کند به بررسی کیش شخصیت و تاثیرات مخرب آن بر انقلاب پرداخته و زمینه های ظهور یک دیکتاتور، جدای از برچسب های ایدولوژیک ان را روشن نماید.

فایل پی دی اف

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران