پیام تبریک به «جمهوری شورايی بايرن» / لنین

از میلیتانت شماره ۱۰۰: به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷

در تاريخ ٧ آوريل ۱۹۱۹ «جمهوری شورايی بایرن» (Bayerische Räterepublik يا Münchner Räterepublik) در شهر مونيخ برپا شد. در تاريخ ٣ مه ۱۹۱۹ نيروهای «فرايکورپس» (Freikorps) و ديگر نظامیان ارتجاعی وارد مونيخ شدند و اين جمهوری پرولتری را نابود کردند. «فرايکورپس» بعدها يکی از رکن های اصلی حکومت نازی ها در آلمان بود. در اين پيام لنين نکات مهمی را که برای تقويت قدرت پرولتری و تضعيف بورژوازی در نظر دارد، به انقلابيون ايالت بايرن توصیه می کند. نکات مندرج در اين پيام بر اساس يک سال و پنج ماه تجربۀ ديکتاتوری انقلابی پرولتاريا در روسيه ترسيم شده اند.

ما از شما بابت پیامتان سپاسگزاری می کنيم، و به نوبه خود از صميم قلب به «جمهوری شورايی بایرن» خوش آمد می گویيم.

ما از شما درخواست مصرانه داريم که به ما اطلاعات قطعی مکرری در مورد نکات زیر بفرستيد: شما چه قدم هايی را برداشته ايد تا با جلادان بورژوا، امسال «شايدرمان» (Scheidermann) و شرکا مبارزه کنيد؟ آيا شوراهای کارگران و کارمندان در بخش های مختلف شهر تشکیل شده اند؟ آيا کارگران مسلح شده اند؟ آيا بورژوازی خلع سلاح شده است؟ آيا لباس ها و اقلام دیگر انبار شده برای کمک فوری و گسترده به کارگران مورد استفاده قرار گرفته اند، و به خصوص برای کمک به کارگران کشاورزی و دهقانان فقير؟

آيا کارخانه ها و ثروت های سرمایه داران در مونیخ و مزارع سرمایه داران در اطراف آن شهر ضبط شده اند؟ آيا وام های مسکن و اجاره های دهقانان فقير لغو شده اند؟ آيا دستمزدهای کارگران کشاورزی و کارگران غیر ماهر دو و یا سه برابر شده اند؟ آيا تمامی انبار های کاغذ و دستگاه های چاپ مصادره شده اند، تا بشود جزوات و روزنامه ها مردمی برای توده ها چاپ شوند؟ آيا شش ساعت کار در روز همراه با آموزش دو یا سه ساعته در امور اداری دولتی به عمل گذاشته شده است؟ آيا مسکن مازاد از بورژوازی مونیخ مصادره شده است، تا کارگران بتوانند بلافاصله به آپارتمان های راحت نقل مکان کنند؟ آيا شما همۀ بانک ها را مصادره کرده ايد؟ آيا شما از بين صفوف بورژوازی گروگان گرفته ايد؟ آيا شما جیرۀ بالاتر برای کارگران در مقايسه با بورژوازی تعيين کرده ايد؟ آيا همۀ کارگران برای دفاع [نظامی از جمهوری شورايی] و برای تبلیغات ایدئولوژیک در روستاهای حومه بسیج شده اند؟

اجرای بسيار فوری و گسترده چنین اقدامات و اقدامات مشابه، همراه با ابتکار شوراهای کارگران، شوراهای کارگران کشاورزی، و – بر اساس اقدام جداگانۀ آنها – شوراهای دهقانان فقير؛ موقعیت شما را تقویت می کنند. باید مالیاتی اضطراری بر بورژوازی وضع شود، و وضعیت کارگران، کارگران کشاورزی و دهقانان فقير بلافاصله و به هر قيمتی واقعاً بهبود يابد.

با درودهای صمیمانه و آرزوی موفقیت.

لنین

نوشته: ۲۷ آوریل ۱۹۱۹.  نخستين انتشار:در «پراودا» شمارۀ ۱۱۱، ۲۲ آوریل ۱۹۳۰. منبع: مجموعه آثار لنین، چاپ چهارم انگلیسی، انتشارات پروگرس، مسکو، ۱۹۷۲، جلد ۲۹، صفحات ۳۲۶- ۳۲۵

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران