حمله به مهاجران و کارگران افغانستانی محکوم است


فراکسیون کوردستان گرایش مارکسیستهای انقلابی

در چند روز گذشته خبرها حاکی از این بود، که موجی جدید و گسترده از نژادپرستی علیه مهاجرین افغانستانی در سراسر ایران شروع شده است که سیاستهای ضد انسانی، ارتجاعی و سرمایه داری رژیم جمهوری اسلامی ایران منشا آن میباشد.
در ادامه ی این موج راسیسم در ایران، ویدیویی شرم آور و تاسف برانگیز از حمله ی وحشیانه اراذل و اوباش رژیم به یک کارگر افغانستانی که مجموعه ای از انواع و اقسام پدیده های ضد انسانی( زن ستیزانه، نژادپرستانه، فاشیستی) را یک جا به نمایش میگذارد، در سوسیال میدیا دست به دست میشود، گویا این اتفاق شرم آور در سنندج اتفاق افتاده است، ولی هنوز صحت دقیق این خبر برای نویسنده این سطور مشخص نیست، اما این مسئله مانع این نمی شود که به افغانستانی ستیزی در ایران نپردازیم. اگر این خبر یک درصد هم درست باشد خوشبختانه بخش آگاه و انقلابی جامعه کوردستان به شدت علیه این عمل ضد انسانی (حمله به این کارگر افغان) به میدان آمده و سعی در جلوگیری از نهادینه شدن این پدیده مینماید.
همه میدانیم که، رژیم جمهوری اسلامی نیز مانند تمامی حاکمیت‌های نظام سرمایه داری سعی دارد برای نجات از بحران‌های عمیقی که سیاستهای بحران زایش ایجاد کرده و در آن گرفتار شده است، طرح بحرانی دیگر را بریزد و پیامد سیاستهای خود را که زندگی را برای توده تحت ستم و استثمار به زجر و شکنجه تبدیل کرده است به گردن مهاجران بیاندازد.
بیکاری، فقر، گرانی و تورم افسار گریخته ای که طبقه کارگر و ستمکش را تحت فشار قرار داده است، زمینه ی انفجار خشم توده ها را بیش از پیش فراهم نموده است، انفجاری که می‌تواند در شرایط کنونی ضربه مهلکی را بر پیکر رژیم وارد سازد، در نتیجه وحشت از اعتراض و خیزش ستمکشان رژیم را مجبور کرده است که برای جلوگیری از انفجار این خشم ۴۴ ساله به اتخاذ چنین سیاستی ( تقویت فاشیسم و خارجی ستیزی)دست بزند و پناهندگان افغان را به عنوان مقصران وضع موجود به جامعه معرفی نماید تا ذهنیت جامعه از تمرکز بر دشمن و دلیل اصلی منحرف سازد.
برای عملی کردن این سیاستها از سوی بخش راست وصل به خود رژیم در جامعه و به اصطلاح “اپوزیسیون” راست ( سلطنت طلبها، ایرانشهری ها، اصلاح طلبها و پان ایرانیستها) هم به شدت به رژیم یاری رسانی میشود.
باید به یاد آورد که، سیاستهای دول سرمایه داری در افغانستان و در پی آن قدرتگیری طالبان وضعیت زنان و کودکان دختر ، کارگران و زحمتکشان را در این کشور چنان بیش از پیش با فشار، سرکوب شدید و تبعیض مواجه کرده است که حتی ادامه حیات در این کشور برایشان غیر قابل تحمل شده است و مجبور به ترک کشور خود و پناه بردن به ایران و کشورهای همسایه شده اند.
بدتر شدن وضعیت و تشدید فشار بر افغان‌ها این آسیب پذیرترین قشر از طبقه ی کارگر در ایران سه نفع برای رژیم دارد. ۱. ایجاد اختلال در همبستگی برای اعتراضات توده ای ۲- مجبور شدن کارگران افغان به فروش ارزان‌تر نیروی کار خود به سرمایه داران( دستیابی رژیم به ارزان‌ترین نیروی کار ). ۲. باز شدن دست رژیم برای جذب و استخدام مزدور از بین همین بیکارانی که افغان ستیزی و برخورد های نژادپرستانه شانس پیدا کردن کار را برایشان به صفر رسانده است، جهت پیشبرد سیاستهای سرکوبگرانه خود علیه کارگران، زنان و ملل تحت ستم در ایران.
توده های ستمکش باید هوشیار باشند که در دام این سیاستهای رژیم نیافتند، جنبشهای زنان، کارگران و ملل تحت ستم در همچین شرایطی وظیفه دارند که هوشیارانه توطئه های رژیم علیه خود را افشا نمایند و با دادن فراخوان و ایجاد کمپین علیه نژادپرستی، پناهنده و مهاجر ستیزی سیاستهای رژیم را خنثی کنند.
فراکسیون کوردستان گرایش مارکسیستهای انقلابی ضمن محکوم کردن نژادپرستی، خارجی ستیزی و همه سیاستهای ضد انسانی، حمله به این کارگران افغان و ترویج فاشیسم را محکوم مینماید، ما بر این باوریم که تنها با اتحاد و هبستگی بین کارگران ( افغان، کورد، عرب، ترک، بلوچ، فارس و…. ) و خیل ستمکشان در اردوگاه کار و ایجاد تشکیلات است که می‌توان در مقابل مسببان اصلی وضعیت موجود ایستاد و زمینه خیزشی انقلابی و گسترده برای پیش رفتن به سوی انقلابی سوسیالیستی را ایجاد کرد.

فراکسیون کوردستان گرایش مارکسیستهای انقلابی

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران