جنگ مرتجعین و ستیزه جویی تاریخی با بدن زن

🚩فراکسیون زنان گرایش مارکسیست های انقلابی

سیاست های فاشیستی و اشغال گری و دولت سرمایه داری بودن اسرائیل نمیتواند دلیلی باشد که ما، عمل زن ستیزانه و خشونت افسارگسیخته ارتجاع حماس، نسبت به پیکر بی جان یک زن اسیر اسرائیلی را به شدت محکوم ننماییم!
زنان و ‌کودکان درتاریخ آسیب پذیرترین قشر جامعه ی انسانی بوده اند که قربانی جنگ طلبی سرمایه داری و ایدئولوژی های سازمان یافته اش یعنی ارتجاع دینی‌ـ مذهبی و ناسیونالیسم شده اند.
دراین جنگها تجاوز به زنان طرف مقابل جزو پیروزی برای طرف تجاوز کننده و برای طرف دیگری شکست محسوب می شود، تا جایی که تجاوز به زنان دشمن در جنگ به عنوان یک استراتژی از سوی طرفین درگیر جنگ اتخاذ گردیده /‌میگردد. این متد ریشه درستم جنسیتی و نگاه سکسیستی به زن دارد که حتی پیکر بیجان زنان نیز از این نگاه خشونت بار در امان نمی باشند، چنین نگاهی به زن و انواع و اقسام خشونتها علیه زنان ریشه درهمین ستم جنسیتی دارد و خود این ستم هم ریشه دراعماق تاریخ داشته و تا کنون ادامه دارد.
گرچه ظاهرا در جنگ مردان بیشتری کشته می شوند، اما زنان نه تنها از نظر فیزیکی در همین جنگها کشته می شوند، بلکه حتی اگر هم زنده بمانند، صدمات چنان غیر قابل جبران ناشی از تجاوز و انواع خشونتهای جنسیتی و روانی در جنگ متحمل می شوند که دهه ها بعد از جنگ نیز ادامه می یابد ودر بیشتر اوقات برای همیشه اثرات ناشی ازآن همچنان باقی می ماند.
زنان همچنین از تجاوز در جنگ باردار می شوند، بچه بدنیا می آورند و در تناقض شکنجه آور عشق به کودک و نفرت از پدر بیولوژیک فرزند غرق می گردند. نمونه هایی از تجاوز به زنان در جنگ را میتوان در جنگ بوسنی مشاهده کرد. هنوز هم روایت هایی از زنان مورد تجاوز قرار گرفته در اینترنت موجود است که با سرچ کوچکی قابل دسترسی می باشد. تجاوز به زنان درجنگ میانمار،افریقا، تجاوز به زنان ایزدی در حمله ی داعش به کوردستان و به عنوان برده جنسی فروختن زنان توسط داعش. حتی در حمله ی رژیم جنایتکارجمهوری اسلامی به کوردستان، زنان و دختران جوان کورد مورد تجاوز مزدوران رژیم قرار گرفتند. حربه تجاوز از سوی حاکمیت های دیکتاتورمستبد علیه زنان نیروهای مخالفشان نیز به کار گرفته می شود.
صحنه های دردناک برخورد وحشیانه به جسم بیجان زن اسرائیلی توسط مزدوران مرتجع حماس که جنگ نیابتی جمهوری اسلامی با اسرائیل را پیش می برد نمونه ای دیگر ازاین تجاوزات و نگاه زن ستیزانه و سکسیستی به زنان است، نگاهی که ریشه اش درمناسبات سرمایه داری مردسالارانه/ ارتجاع حاکم بر جهان است.
درواقع بدن زن و مرد تفاوت زیادی ندارد، نه اینکه متفاوت نباشند اما در حقیقت بدن یک انسان هستند با ویژگیهای خاص خود، آنچه مردان را برای نگاه سکسیستی به زن تربیت میکند و ما نتیجه ی آن را در شرایط بحرانی مانند جنگ در برخورد با بدن زن می بینیم، مناسبات پوسیده دوران پیشین (برده داری، فئودالی) است که ازسرمایه داری به ارث رسیده و به صورت پیچیده تر و سیستماتیک تر علیه زنان گسترش پیدا کرده و چنان عمیق در و تار و پود فرهنگ جامعه ی انسانی ریشه دوانده و سعی در نرمالیزه کردن آن شده است که گاهی جامعه بی تفاوت نسبت به آن می گذرد. ستم جنسیتی و خشونتهای ناشی از آن بسته به اینکه در کدام جغرافیا و چه زمانی اتفاق می افتد، در شکل های گوناگون روی می دهد.
در جنگ‌های اتفاق افتاده در شنگال، بوسنی، میانمار، نوار غزه، اوکراین، ترکیه، سوریه،آفریقا ، ایران و درهمه جهان، این بدن زن، انسانیت زن، کرامت و حرمت و زندگیش بوده است که به دلیل جنسیتش از سوی دول سرمایه داری و نماینده هایش ( رژیمهای حاکم) و نیروهای درگیر جنگ، مورد یورش های وحشیانه و خشونت بار سیستماتیک قرار گرفته و می گیرد.
لازم به ذکر است که جنگ در حال جریان بین سیاستهای فاشیستی و ارتجاع ( اسرائیل و حماس) هیچ ربطی به توده ی کار و زحمت ندارد، کارگران و زنان اسرائیلی و فلسطینی از این جنگ فاشیستی/ارتجاعی/ ناسیونالیستی نه تنها هیچ سودی نمی برند بلکه قربانی سیاست هایی موجود می شوند که امروز به شکل بمب و گلوله جان آنان را می گیرد، تنها جنگی که در جهت منافع توده ی تحت ستم ( زنان کارگر و زحمتکش و در کل طبقه ی کارگر) است، جنگ طبقاتی میباشد، جنگ علیه ستم و استثمار انسان از انسان وجنگ برای لغو مالکیت خصوصی است این ریشه ی اصلی ستم، استثمارو استفاده ابزاری و مالکیت بر بدن زن است.
ما به شدت و به صورت مشخص، برخورد وحشیانه به تن بیجان این زن اسرائیلی را محکوم می کنیم و بار دیگر تمام نیروی خود را در راه رفع ریشه ای ستم و خشونت علیه زنان به کار می گیریم.ما برای مبارزه با رفع ریشه ای این ستم جهت سرنگونی سرمایه داری و همه ی حاکمیت هایی که نمایندگان مستقیم دولت های سرماداری هستد به پیکار خود ادامه می دهیم و در این جهت می کوشیم.

🚩فراکسیون زنان گرایش مارکسیست های انقلابی

نابود باد ساختار تولید و باز تولید کننده ستم و خشونت بر زن بر مبنای مالکیت بر بدن زن که ریشه در مالکیت خصوصی دارد.
https://t.me/seda_zan
@seda_zan

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران