چگونگی تدارک حزب پیشتاز و موانع آن سخنی با کارگر روشنفکران در ایران + ویدیویی

چگونگی تدارک حزب پیشتاز و موانع آن
سخنی با کارگر روشنفکران در ایران

سخنرانی مازیار رازی در جلسه کمیته اقدام کارگری ۵ نوامبر ۲۰۱۷ و در صدای کارگر سوسیالیست ۱۹ آبان ۱۳۹۶

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران