دسته: روشنفکران مارکسیست

کناره گیری چند نفر از گرایش مارکسیست های انقلابی ایران

بنا به درخواست عده ای از رفقای ایران برای شفاف سازی کناره گیری چند نفر از گرایش مارکسیست های انقلابی ایران، ما نظر شورای دبیری را به شرح زیر اعلام می کنیم: به تازگی...

مفهوم کار از منظر مارکسیستی: نقدی بر مواضع دکتر فرشید فریدونی

 از میلیتانت شماره ۶۷ مقدمه: چندی پیش در سمینار احیای مارکسیستی در شهر کُلن آلمان مناظره ای بین فرشید فریدونی و رفیق مازیار رازی برگزار شد. فرشید فریدونی در بحث خود با عنوان «زیربنا...

ضرورت همگرایی مارکسیست ها و پروژۀ احیای مارکسیستی: به سوی مارکسیزم قرن ۲۱

متن سخنرانی مازیار رازی سمینار احیای مارکسیستی کلن ۲۲ نوامبر ۲۰۱۳ مناظره با دکتر فرشید فریدونی (انجمن پژوھش جنبشھای اجتماعی ايران) از جزوه به سوی مارکسیزم قرن بیست و یکم ********************** همگرایی مارکسیست ها در...

شارلاتانی به نام هوشنگ سپهر

مدتی است شارلاتانی به نام هوشنگ سپهر تمامی آثار تروتسکیست های ایرانی (آرشیو حزب کارگران سوسیالیست) را در سایتی خصوصی خود انتشار داده و خود را صاحب آن نشان داده است. این فرد مشکوک...

گوشه ای از عملکرد مخرب و متضاد «تراب ثالث» علیه گرایش مارکسیست های انقلابی

درباره شاهکار “ادبی” یک متفکر “مستقل” این سند در ژوئیه ۱۹۹۴ در نقد عملکرد تراب ثالث نوشته شد. گرچه تراب ثالث سند علنی علیه گرایش مارکیست های انتشار نداده است، اما پس از واقعه...