همهمه‌ی به‌رسمیت‌شناخته‌شدن رژیم گروه طالبان در افغانستان

بیانیه‌ی “گرایش مارکسیست‌های انقلابی افغانستان” در خصوص همهمه‌ی به‌رسمیت‌شناخته‌شدن رژیم گروه طالبان

برمبنای اصول دیپلوماتیک حاکم بر جامعه‌ی جهانی زیر لوای سرمایه‌داری، به‌رسمیت‌شناختن رژیم‌ها و دولت‌های تازه‌تشکیل‌شده به دو گونه صورت می‌گیرد؛ نخست حالتی است که یک دولت طی یک بیانیه‌ی شفاهی یا نوشته‌شده، به‌رسمیت‌شناختن یک رژیم را اعلام می‌دارد، و دوم، حالتی است که یک دولت بنابر یک سلسله مصلحت‌های موجود، از به‌رسمیت‌شناختن علنی و واضح یک رژیم تازه‌تشکیل‌شده خودداری می‌کند، اما با برقراری یک سلسله روابط دیپلوماتیک و یا هم طی یک سلسله نشست‌های غیر مرتبط، به‌صورت ضمنی رژیمی را به‌رسمیت می‌شناسند. اکنون که طالبان طی معاملات دوحه با سرمایه‌داری جهانی، بر افغانستان به‌نحوی حاکم شده اند، دولت‌های سرمایه‌داری و امپریالیستی جهان از شناختن علنی آنها ابا می‌ورزند. نه‌تنها به این دلیل که به‌رسمیت‌شناختن این رژیم جنایتکار باعث افشای معاملات نحس پشت‌ درهای‌ بسته‌ی آنها در منظر مردم می‌شود، بلکه تا طالبان را مجبور به قبول منافع بیشتری در جغرافیای افغانستان به نفع آنها کنند. از طرفی نیز بسیاری از کشور‌ها طی یک سلسله نشست‌ها، و اقداماتی از جمله کمک‌های نقدی به طالبان تحت پوشش کمک‌های بشردوستانه و یک سلسله مراودات دیپلوماتیکی، به‌صورت ضمنی، رژیم جنایتکار طالبان را به‌رسمیت می‌شناسد. تا آنجا که اکنون بسیاری از تربیون‌های بزرگ سرمایه‌داری، موضوع به‌رسمیت‌شناختن علنی و رسمی طالبان توسط جامعه‌ی دولت‌های سرمایه‌داری را پیش می‌کشند، حتا به‌صورت غیر مستقیم، تا بتوانند با قبولاندن یک سلسله شروط نه‌چندان مهم و نه‌چندان اساسی بر طالبان، به نفع طالبان سفیدسازی کنند.
گروه طالبان به‌عنوان یک رژیم جنایتکار که تا گلو در خون توده‌های زحمتکش غرق است، نه‌تنها اصلاح‌پذیر نیستند و جنایت‌های‌شان تمامی نخواهد داشت، بلکه آنها بیش از پیش به گسترش تروریسم در جهان و پیاده‌ساختن بیشتر استراتژی‌های دول امپریالیستی جهان اقدام خواهند ورزید. هرگونه اقدام و لابی‌گری در جهت به رسمیت‌شناختن رژیم تروریستی گروه طالبان، اقدامی خواهد بود ضد بشری و مشارکت مستقیم در جنایت‌های ضد بشری آنها.
رژیم گروه طالبان به‌عنوان تروریست‌ترین گروه که توسط لیبرال‌سرمایه‌داری جهانی بنیان گذاشته شده است، با تشدد استبداد، و ارتکاب قتل و جنایت علیه مخالفان سیاسی، و عامل گسترش هرچه بیشتر فقر در افغانستان، هیچگاه توسط توده‌های کارگر وزحمتکش افغانستان به‌رسمیت شناخته نخواهد شد. و برمبنای آن، “به‌رسمیت‌شناخته‌شدن” رژیم گروه طالبان توسط دولت‌های دیگر نیز، موضوعیت نخواهد داشت.

پیش به سوی ایجاد یک دولت دموکراتیک شورایی!
پیش به‌سوی نابودی رژیم نحس طالبانی!

گرایش مارکسیست‌های انقلابی افغانستان
۹ اسفند ۱۴۰۲

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران