جنبش کرد-دفترهای کارگری سوسیالیستی ۱۳۷۰

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

جنبش کرد-دفترهای کارگری سوسیالیستی ۱۳۷۰

http://militaant.com/wp-content/uploads/2022/11/dk4.pdf

Share Button

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران