جنبش کرد-دفترهای کارگری سوسیالیستی ۱۳۷۰

جنبش کرد-دفترهای کارگری سوسیالیستی ۱۳۷۰

http://militaant.com/wp-content/uploads/2022/11/dk4.pdf

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران