سازماندهی و تداوم اعتصابات: بولتن کارگری هسته سوسیالیستی خوزستان- شماره ۳

سازماندهی و تداوم اعتصابات

درود به همقطاران و کارگران غیور خوزستان
شماره سوم بولتن کارگری هسته کارگران پیشتاز (خوزستان) را انتشار می دهیم.

درود های گرم به کارگران اعتصابی: شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، پتروشیمی عسلویه و پالایشگاه آبادان، ماهشهر، رانندگان تانکرهای سوخت و کارگران هفت تپه و غیره
ادامه اعتصابات کارگری نفت و پتروشیمی، مورد ستایش میلیون ها تن از مردم زحمتکش ایران و جهان، از جمله جوانان اعتراض کننده در خیابان های ایران قرار گرفت. امروز در صفوف اعتراض کنندگان دانشجو در خیابان های ایران در کنار سایر شعارها، شعار «کارگر_نفت_ما_رهبر_سرسخت_ما»،«کارگر_ کارگر_اعتصاب_اعتصاب»، طنین افکنده است. ما شاهد الحاق کارگران شریف هفت تپه به کارگران نفت و اعتراضات خیابانی بوده ایم. درود بر کارگران مبارز هفت تپه! همبستگی و اعتصاب کارگران هفت تپه، اهمیت نمادین بسیار مهمی در میان تمام کارگران و دانشجویان گذاشت. کارگران هفت تپه به عنوان پیشتازان جنبش کارگری با کسب آگاهی ضد سرمایه داری در مقابل بخش خصوصی و طرح شعار نظارت کارگری بر تولید و توزیع تاثیرات بسیاری در جامعه ما و جهان گذاشت . ما به همبستگی سراسری کارگری خیر مقدم می گوییم و آنرا قدم تعیین کننده در راستای اعتصاب سراسری کارگران ارزیابی می کنیم.
اما، در مقابل این همبستکی کارگری در راستای تدارک اعتصاب سراسری، ما شاهد خشم بیش از اندازه دشمنان طبقاتی خود نیز بوده ایم. این خشم طبقه سرمایه داری (نماینده اقلیتی در جامعه) نسبت به طبقه کارگر (نماینده اکثریتی در جامعه) است. بدیهی است در تحلیل نهایی اکثریت بر اقلیت غلبه خواهد کرد و همچنین در کوتاه مدت، این دستگیریها و ارعاب ها و فشارها بر کارگران اعتصاب کننده، به علت همبستگی کارگران و سایر نیروی های اجتماعی، با شکست فاحش روبرو خواهد شد. اما، برای شکستن کمر این نظام سرمایه داری ـ آخوندی، نه تنها باید اعتصابات سراسری را آغاز کرد، که برای تداوم آن تا مرحله نهایی، تدارکات ضروری صورت پذیرد. در ابتدا، نیاز به تشکیل شورای مخفی هماهنگی سراسری (سازماندهی مخفی)، متشکل از نمایندگان هر کارخانه به مثابه هماهنگ کنندگان سراسری ایجاد شود. این شورای مخفی هماهنگی، پایه های اولیه یک رهبری سراسری را نه تنها برای کارگران اعتصاب کننده، بلکه برای کل معترضان، از دانشجویان و دانش آموزان و زنان در خیابان ها گرفته، تا معلمان و پرستاران و ملیت های تحت ستم و غیره را می تواند شکل دهد. تجارب تاریخ اعتصابات کارگری در جهان نشان داده است که برای تداوم اعتصابات کارگران علیه نظام سرمایه داری، و رهبری برای تغییرات بنیادین در جامعه، کارگران‌ نیاز به صندوق اعتصاب داشته تا برای تداوم اعتصابات تضمین مالی داشته باشند. این صندوق اعتصاب توسط خود کارگران اداره می شود و مورد حمایت تمام مدافعان کارگران قرار خواهد گرفت.
پیش کسوتان نسل کنونی، کارگران شرکت نفت در بهمن ۱۳۵۷، با شیوه سازماندهی اعتصاب عمومی و بستن شیرهای نفت برای مدت ۲ ماه نظام رژیم شاه وابسته به دولت آمریکا، را با سازماندهی بی نظیر در تاریخ سرنگون کردند. متاسفانه این انقلاب عظیم کارگری در ۱۳۵۷ همراه با اعتراضات خیابانی میلیونی، به علت نبود یک رهبری کارگری، به کج راه رفت و بدست رژیم کنونی افتاد. این اشتباه را ما کارگران دیگر نباید تکرار کنیم. سازماندهنده های کارگری و تمام زحمتکشان به نمایندگی جمیع آحاد معترض در جامعه، پس از سرنگونی دولت و رژیم اسلامی، باید دولت نوین کارگری خود را به مصدر قدرت قرار دهند، نه یک رهبری منتخب امپریالیسم آمریکا و حامی یک نظام سرمایه داری دیگر با چهره و لباس جدید. از هم اکنون کارگران باید رهبران متشکل خود را برای سرنگونی نهایی این رژیم و استقرار یک دولت کارگری دمکراتیک متکی بر آرای اکثریت جامعه، تشکیل دهند. ایجاد صندوق اعتصاب برای تداوم و تحقق این امر نیز ضروری است. تدارک انقلاب کارگری، پس از آغاز اعتصابات سراسری، مدتی نیاز به تدارکات دارد. در این دوره کارگران باید نیاز های مالی خود و خانواده را تامین کرده تا بتوانند اعتصابات منطقه ای را به اعتصابات عمومی در راستای سرنگونی نظام سرمایه داری ـ آخوندی، مبدل کنند. طرح اتحاد تمام کارگران و سایر نیروهای اجتماعی معترض برای تدارک سرنگونی این رژیم و نظام سرمایه داری و نهایتا جایگزینی آن با یک نظام شورایی، از هم اکنون، ضرورت حیاتی دارد.
+پیش به سوی هماهنگی تمام کارگران و اعتراضات خیابانی، تحت رهبری شورای هماهنگی کارگران اعتصاب کننده!
+پیش به سوی تشکیل صندوق های اعتصاب برای تحقق اعتصابات سراسری!
+پیش به سوی تدارک انقلاب کارگری به رهبری طبقه کارگر و استقرار حکومت شورایی!

۲۲ آبان ۱۴۰۱

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران