مسائلی پیرامون انقلاب سوسیالیستی

متن کامل: پی دی اف

نادر داروک

این مقاله به دنبال مباحثی که در فضای مجازی و در اتاقهای کلاب هاوس صورت گرفته و به عنوان یک جمعبندی از مباحثی که در اتاقی تحت همین عنوان برگزار شده نگارش شده است. خوشبختانه مدتی است که سرانجام بسیاری از رفقای چپ چه از خارج و چه در داخل کشور در فضای کلاب هاوس هم حاضر شده اند و شاهد برگزاری انواع اتاقهای کارگری ، معلمین و جریانات مختلف هستیم. مباحث ارزشمندی در این قبیل اتاقها مطرح میشود که لااقل به نظر من کم دانش و ناآگاه بسیار آموزنده است.

به عنوان مثال به دنبال برگزاری یک سری اتاقها ، اخیرا اتاقی با شرکت رفقا مازیار رازی و سلام زیجی برسر موضوع آیا انقلاب سوسیالیستی در ایران امکانپذیر است یا نه؟ برگزار شد که امیدواربودم لااقل اگر سایر رفقا به دلیل معذوریاتی که برای خود دارند و در چنین مباحثی حضور پیدا نمیکنند حداقل به دنبال آن به موضوعات مطرح شده چه در موافقت و چه در مخالفت برخورد فعالتری داشته باشند.

به هر رو مطلب زیر نوعی جمعبندی و برداشت من از بیانات و نظرات این دو رفیق گرامی می باشد.

سخن کم گوی تا در کار آید   که در بسیار ، بد بسیار گیرند.

متن کامل: پی دی اف

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران