دسته: اتحاد مارکسیست ها

خطاب به نیروها و سازمان‌ّهای چپ اپوزیسیون! پیش به سوی اتحاد عمل!

Print Friendly, PDF & Email

گرایش مارکسیست‌های انقلابی همواره خواهان ایجاد اتحادعمل نیروها و سازمان‌های چپ و مترقی  به منظور سازمان‌دهی وسیع‌ترین کارزارهای حمایتی از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی در ایران، بوده است. با توجه به آغاز فصل...

تاکتیک ها در حوزه سازماندهی / مازیار رازی

Print Friendly, PDF & Email

 مفهوم مارکسیستی از «اتحاد» (۱) از منظر مارکسیست های انقلابی دو نوع اتحاد همواره  وجود دارد: اول، اتحاد استراتژیک. دوم، اتحاد های تاکتیکی. ۱-اتحاد استراتژیک  مارکسیست های انقلابی  تنها در درون حزب پیشتاز  کارگری(۲)...

زندانیان سیاسی تنها نیستند! اتحاد اپوزیسیون برای آزادی زندانیان سیاسی / مازیار رازی

Print Friendly, PDF & Email

زندانیان سیاسی تنها نیستند اتحاد عمل اپوزیسیون برای آزادی زندانیان سیاسی مازیار رازی با اما در تلگرام تماس بگیرید http://t.me/Marxiat_Enghelabi

اتحاد نیروهای چپ و کمونیست: مصاحبه کوتاه بهروز ناصری با مازیار رازی

Print Friendly, PDF & Email

سوال رفیق بهروز ناصری «نظر شما یا جریان شما “گرایش مارکسیست های انقلابی ایران (میلیتانت) در باره پیوستن و همکاری با این شش جریان در باره تقویت آلترناتیو سوسیالیستی در ایران چیست؟» پاسخ مازیار...

به سوی همگرایی مارکسیست ها / مازیار رازی

Print Friendly, PDF & Email

همگرایی مارکسیست ها: مؤلفه ها  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ به سوی مارکسیسم قرن بیست و یکم (جزوه- PDF) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ همگرایی مارکسیست ها: پیش شرط ها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ همگرایی مارکسیست ها: ریشه های تاریخی مارکسیسم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ همگرایی مارکسیست ها: بحران...

در مقابله با چپ روی و فرقه گرایی، به سوی اتحاد عمل اپوزیسیون / مازیار رازی

Print Friendly, PDF & Email

_____________________________________________________________________ چپ روی در مارکسیسم: بیماری کودکی _____________________________________________________________________ ضرورت اتحاد عمل اپوزیسیون _____________________________________________________________________ مقابله با فرقه گرایی در مقابله با انحراف  فرقه گرایی در اپوزیسیون چپ _____________________________________________________________________ در باره وحدت اصولی کمونیست ها شنیداری در...

همگرایی مارکسیست ها: پیش شرط ها / مازیار رازی

Print Friendly, PDF & Email

ویدیو و مقاله معرفی احیای مارکسیستی همسویی مارکسیست ها برای احیای مارکسیستی و باز تعریف مارکسیزم در قرن بیست و یکم، شامل دو پیش شرط می شود که مارکسیست ها به شکل جمعی و...