دسته: استالینیسم

بحران مائوئیزم در چین – ۱ ۰

بحران مائوئیزم در چین – ۱

Print PDFاز میلیتانت شماره ۵۱ میلیتانت: مقالۀ زیر نخست در نشریۀ «کندوکاو» منتشر شد (آغاز کار این نشریه به آذرماه ۱۳۵۳ باز می گردد) و اکنون، به دنبال بحث هایی که پیرامون مائوئیسم درگرفته...

۰

بحران مائوئیزم در چین – بخش ششم و پایانی

Print PDFبخش ششم و پایانی میلیتانت شمارۀ ۵۶ میلیتانت: مقالۀ زیر، نخست در نشریۀ «کندوکاو» منتشر شد (آغاز کار این نشریه به آذرماه ۱۳۵۳بازمی گردد) و اکنون، به دنبال بحث هایی که پیرامون مائوئیزم...

۰

بحران مائوئیزم در چین – بخش چهارم

Print PDFبخش چهارم میلیتانت شمارۀ ۵۴ میلیتانت: مقالۀ زیر، نخست در نشریۀ «کندوکاو» منتشر شد (آغاز کار این نشریه به آذرماه ۱۳۵۳ بازمی گردد) و اکنون، به دنبال بحث هایی که پیرامون مائوئیزم درگرفته...

۰

بحران مائوئیزم در چین – بخش سوّم

Print PDFبخش سوّم میلیتانت شمارۀ ۵۳ میلیتانت: مقالۀ زیر، نخست در نشریۀ «کندوکاو» منتشر شد (آغاز کار این نشریه به آذرماه ۱۳۵۳ بازمی گردد) و اکنون، به دنبال بحث هایی که پیرامون مائوئیزم درگرفته...

۰

بحران مائوئیزم در چین – بخش دوّم

Print PDFبخش دوّم میلیتانت شمارۀ ۵۲ میلیتانت: مقالۀ زیر، نخست در نشریۀ «کندوکاو» منتشر شد (آغاز کار این نشریه به آذرماه ۱۳۵۳ بازمی گردد) و اکنون، به دنبال بحث هایی که پیرامون مائوئیزم درگرفته...

۰

بحران مائوئیزم در چین – بخش اوّل

Print PDFمیلیتانت: مقالۀ زیر نخست در نشریۀ «کندوکاو» منتشر شد (آغاز کار این نشریه به آذرماه ۱۳۵۳ باز می گردد) و اکنون، به دنبال بحث هایی که پیرامون مائوئیسم درگرفته است، برای اولین بار...

۰

مفاد قرداد بین دولت بورژوایی نپال و مائوئیستها

Print PDFرادمان روئین تن قرارداد نهائی صلح فی مابین دولت نپال و حزب کمونیست نپال (مائوئیست) شامل ۱۰ ماده و تعدادی زیرماده است که در تاریخ ۲۱ نوامبر ۲۰۰۶ بین رهبری مائوئیستها، «پراجاندا»، و...

۰

مائوئیست های نپال در دولت سرمایه داری

Print PDF ممقاله زیر در سال ۲۰۰۷ در زمان شرکت مائوئیست ها نپال در دولت سرمایه داری، نگاشته شده است. برای شناخت ماهیت مائوئیست های ایرانی حامی دولت سرمایه داری نپال، آنرا مجدداْ انتشار...

۰

مائو تسه دونگ و انقلاب سه دونگ

Print PDFعلیرضا بیانی مقدمه چندی پیش در فیس بوک بحثی در گرفت که مستقیماً به مبحث مائوئیسم و انقلاب مرحله ای و تروتسکیسم متصل می شد(۱) شخصی با نام “شهاب زدونگ”، در مقام دفاع...