صدای کارگر سوسیالیست ۲۴۶ – ۲۳ فروردین ۹۸- کمک به سیل زدگان – کار مخفی

صدای کارگر سوسیالیست ۲۴۶ – ۲۳ فروردین ۹۸
– کمک به سیل زدگان: گرایش مارکسیست های انقلابی ایران
ـ چرا رژیم ۴۰ سال دوام آورده؟ مازیار رازی – مصاحبه با رادیو آوای زن (سیدنی)
– کار مخفی و علنی: مازیار رازی
– ریشه های تاریخی مارکسیسم: مازیار رازی

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران