شکایت دادستان کل کشور از اسماعیل بخشی نشانه‌ای دیگر از ضعف و زبونی حاکمیت سرمایه‌داری رژیم جمهوری اسلامی! 

اسماعیل بخشی با دعوت به مناظره از وزیر اطلاعات در افشا و اعتراض به شکنجه ورق تازه‌ای در دفتر مبارزات کارگری و دموکراتیک مردم ایران گشود.

پر واضح است که اسماعیل بخشی و یا اغلب آنانی که شکنجه شده و به آن اعتراض کرده‌اند کوچکترین شبهه‌ایی در ماهیت شکنجه‌گران نداشته و ندارند، اما دست یازیدن به تاکتیک اعتراض به شکنجه قدم دیگری در افشای ماهیت ددمنشانه نظام سرمایه‌داری حاکم بر ایران است. شکنجه، تابویی که حتی عوامل شکنجه‌گر از ادای نام آن خودداری کرده و تحت نام «تعزیر» از از آن یاد می‌کردند، اینک با تمامی وقاحت و زشتیش، عریان در معرض تماشا و قضاوت عموم قرار گرفته است. تلاش‌های مذبوحانه همه جناح‌های حاکم اعم از اصلاح طلب و اصولگرا برای کتمان ماجرا، و اینک حملهٔ مستقیم به شکنجه‌دیدگان، باری دیگر به کارگران و زحمتکشان و کلیت آنانی که زیر چکمه‌های ستم حاکمیت سرمایه‌داری اسلامی لگدمال شده‌اند ثابت می‌نماید که سرمایه‌داری و حامیان آن قادر به حل این معضل نبوده و نخواهند بود. آنان تحمل هیچگونه مخالفتی، حتی در چهارچوب قوانین تدوینی خود را نداشته و اگر قادر باشند، که نیستند، از هرگونه ابزاری برای ابقا حاکمیت خود استفاده خواهند نمود. به نظر ما تنها زمانی می‌توان به آزادی واقعی و جامعه‌ای عاری از شکنجه، فقر، گرسنگی و تن فروشی دست یافت که دست این جنایتکاران و هرگونه رژیمی مبتنی بر استثمار از سر مردم ایران کوتاه شود.  و این امر شدنی نیست مگر با سازماندهی خود کارگران و متحدانشان بر محور یک حزب پیشتاز کارگری.

گرایش مارکسیست‌های انقلابی ایران ضمن اعلام پشتیبانی و حمایت قاطعانه و سرسختانه از حقوق تمامی شکنجه‌دیدگان از جمله اسماعیل بخشی، انزجار خود را از حرکت اخیر حاکمیت اعلام کرده و آن را نشانه‌ای دیگر از ضعف و زبونی رژیمی پوسیده و در حال اضمحلال تلقی می کند و از همه آزادیخواهان و شکنجه‌دیدگان دعوت می‌نماید با شرکت در کارزارهای حمایت از اسماعیل بخشی در نفی شکنجه پوچی گفتار ها و امکان عمل مقابله به مثل را از   عوامل جمهوری اسلامی سلب نمایند.

گرایش مارکسیست های انقلابی ایران

۲۷ دی ۱۳۹۷

MarxLeninTrotsky@تلگرام

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران