صدای کارگر سوسیالیست – برنامه ۲۳۴ – ۲۸ دی ۹۷- چشم انداز جنبش: حزب و برنامه

صدای کارگر سوسیالیست – برنامه ۲۳۴ – ۲۸ دی ۹۷
– چشم انداز جنبش کارگری و ضرورت حزب: مازیار رازی
– برنامه سوسیالیستی: مازیار رازی

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران