پيام حزب کمونيست ايران به کنگرۀ مؤسس کمينترن ۱۹۱۹

از میلیتانت شماره ۱۰۰: به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷

۲۰ مارس ۱۹۱۹ [۲۰ اسفند ۱۲۹۷]

حزب کمونيست مسلمانان* [ايرانی] (عدالت) [برگزاری نخستين کنگره] انترناسيونال سوم را تهنيت گفته، شادباش‌های برادرانۀ خود را تقديم می‌دارد و موفقيت در مبارزه عليه سرمايه، اين دشمن ديرينۀ رنجبران را آرزو می‌کند.

فرقه عدالت (باکو)

[ترجمه از روسی]

* (يادداشت ناشر) – در قفقاز به ايرانيان و ديگر مسلمانان محلی – در تقابل با اهالی مسيحی- «مسلمان» خطاب می‌کردند و از اينجاست نام مسلمان.

منبع: اسناد تاريخ جنبش کارگری سوسيال دموکراسی و کمونيستی ايران، جلد 6، چاپ دوم، انتشارات مزدک، تهران، ۱۳۵۸. ص. ۸۹.

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران