صدای کارگر سوسیالیست برنامه ۱۳۳ -۲۲ بهمن ۹۵ -رهبری انقلاب بهمن+ مارکسیست های انقلابی افغانستان + لینک ویدیویی

صدای کارگر سوسیالیست برنامه ۱۳۳- ۲۲ بهمن ۱۳۹۵
– رهبری انقلاب بهمن ۵۷ (مازیار رازی)
– مارکسیست های انقلابی افغانستان (مازیار رازی)
– اعلام موجودیت گرایش مارکسیست های انقلابی افغانستان

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران