دربارۀ هنر و ادبیات و سینما (چند مقاله)

دربارۀ هنر و ادبیات و سینما (چند مقاله)

گردآوری و ترجمه: آرام نوبخت، با همکاری امید علیزاده

art

 

دانلود فایل (PDF)

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران

مشاهده این مطالب را به شما توصیه می کنیم...