پیش به سوی گسترش هسته های مخفی سوسیالیستی /مازیار رازی

پرسش و پاسخ کوتاه کارگر پیشتاز با مازیار رازی
کارگر پیشتاز:
شما در مورد ساختن هسته های مخفی صحبت کردید. این هسته ها چرا باید ساخته شوند؟
مازیار رازی:
علت ساختن هسته های مخفی به منظور امر دخالتگری در میان کارگران پیشتاز و سازماندهی اعتراضات و اعتصابات، بدون دستگیری و ارعاب توسط وزارت اطلاعات است. به ویژه در این روزها که اعتصابات کارگری مورد تهدید رسمی نهاد های امنیتی وزارت اطلاعات مانند «مرکز مقابله با جرائم سازمان یافته» قرار گرفته است. هدف اصلی ساختن هسته های مخفی اینست که امر سازماندهی و طرح مطالباتی که آگاهی جمیع آحاد اعتصاب کنندگان و اعتراض کننده کارگری را از آگاهی کنونی (که عموما آگاهی سندیکالیستی و اصلاح طلبانه است)، یک گام به پیش، در راستای هدف نهایی (حاکمیت شوراهای کارگری)، هدایت کند. هسته ها مخفی اعتراضات خیابانی را از پیش می توانند برنامه ریزی کرده و هدفمند و با برنامه و با احتیاط و با روش حساب شده و با طرح مطالبات مرتبط در کنار توده ها، وارد اعتراضات خیابانی و اعتصابات شوند. هسته های مخفی تنها نهادی است که سازمان دهی اعتصابات را هدفمند و با برنامه می تواند تنظیم کند، بدون اینکه خودشان را در معرض دستگیری و شناسایی به وزارت اطلاعات و جاسوسان حکومت قرار دهند. بدیهی است که افراد تشکیل دهنده این نهادها خود همواره در کنار اعتراض اعتصاب کنندگان حاضر خواهند بود. اما، بدون اینکه خود را به عنوان سازماندها معرفی کنند و شناخته شده باشند. این لمی است که کارگران پیشتاز در پیش در سایر کارخانه ها خوب رعایت نکرده و منجر به دستگیری و اخراج سازماندهای اصلی از کارخانه شده است.
کارگر پیشتاز:
هسته های مخفی چگونه شکل می گیرند و وظایفشان چیست؟
مازیار رازی:
هسته های مخفی متشکل از چند نفر از کارگران با تجربه و متعهد بوده، که از پیش یکدیگر را شناخته و آزمایش کرده و مورد اعتماد یکدیگر هستند. ورود افراد ناشناخته، کم سابقه و متزلزل در شرایط کنونی در این هسته ها مطلقا جایز نیست. این عده متشکل وظایف متعددی در مقابل خود خواهند داشت. از جمله رعایت اکید مسایل امنیتی در ارتباط گیری با سایر کارگران. آموزش رعایت مسایل امنیتی برای کارگران جوان پیشتاز حیاتی است.
این گونه هسته‌ها وظایف متعددی را در مقابل خود قرار می‌دهند:
اول، فعالیت سازمان‌یافته برای پیوند خود با رهبران عملی کارگران. این اقدام می‌تواند از طریق حضور در مراکز اعتصابات کارگری و تلاش برای ارتباط‌گیری با کارگران پیشتاز (با رعایت اکید مسایل امنیتی) صورت بگیرد.
دوم، برقراری ارتباط مرتب سیاسی و بحث و تبادل نظر در درون هسته‌ها در مورد مسایل جاری سیاسی روز ایران و درس‌گیری از تجارب بین‌المللی.
سوم، ترتیب جلسات آموزشی دربارۀ اصول اولیۀ سوسیالیسم، انقلاب و برنامه و تجارب جنبش کارگری در سطح جهانی.
چهارم، انتشار بولتن‌های کارگری به مثابه ابزار سازماندهی برای توزیع میان کارگران کارخانه و نهایتا درگیر کردن کارگران پیشتاز در نگارش و توزیع بولتن‌های کارگری.
پنجم، کمک رسانی به سازماندهی و تدارک اعتراض‌های کارگری در کارخانه و محلات. دخالت سیاسی و تشکیلاتی در فعالیت‌های خودانگیخته کارگران علیه رژیم و مدیران کارخانه و تشکیل تعاونی‌ها برای کمک رسانی به خانواده‌های کارگران در اعتصاب.
ششم، ایجاد تیم‌های مراقبت از خود (یا دفاع از خود)‌ در مقابل جاسوسان و نفوذی‌های رژیم در کارخانه‌ها و خنثی‌سازی آن‌ها.
کارگر پیشتاز: این هسته چگونه گسترش می یابند و هدف نهایی شان چیست؟
گام بعدی پس تشکیل حداقل از هسته های مستقل و دخالتگر در صنایع مختلف، اتحاد عمل هسته های مخفی است. همانگونه که یک هسته مخفی شکل می گیرد، هسته ها می توانند هسته های دیگر متشکل را با شیوه رعایت اکید مسایل امنیتی از طریق ارتباطات مجازی مطمئن یافته و وارد اتحاد عمل ها با اهداف مشترک و همچنین تبادل نظر مجازی با هم شوند.
گام بعدی گسترش هسته های مخفی بر اساس توافق بر محور یک برنامه عملی تحت عنوان «برنامه اقدام کارگری» است. این برنامه به نقد توسط بخشی از هسته های مخفی در ایران، انتشار یافته است. این برنامه می تواند پایه اولیه اتحاد عمل سراسری هسته های مخفی قرار گیرد. این توافق بر محور برنامه اقدام کارگری، همراه با انتشار یک بولتن کارگری سراسری،‌ می تواند اولین گام موثر در راستا سازماندهی یک نهاد سراسری به عنوان «ستاد رهبری» برای تدارک انقلاب و به حاکمیت رساندن شوراهای کارگری قرار گیرد.
۱۸ بهمن ۱۴۰۲

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران