افغانستان: ممنوعیت زنان از پارک‌های سیاحتی، ادامه‌ی سرکوب سیستماتیک زنان


به ادامه‌ی ستم طبقاتی حاکم در افغانستان، گروه نحس تروریستی طالب بار دیگر سرکوب زنان تحت ستم در افغانستان را تشدید بخشیدند. وزیر امر به معروف رژیم نحس طالب با پیشینه‌ی جنایت‌پیشگی و تروریستی اش این‌بار طی حکمی ورود زنان به پارک سیاحتی بند امیر بامیان را ممنوع اعلام کردند. این در حالیست که همین شب و روز «حورا سادات» یکی از یوتیوپرهای زن نیز به‌طور مرموز توسط این گروه تروریستی به قتل رسیده است.
با قدرت‌گیری مجدد گروه تروریستی طالب، ظلم و ستم بر قشرهای مختلف تحت ستم جامعه افزایش پیدا کرد و این ستم در برابر زنان به حد اعلای آن رسیده است. این در حالیست که لیبرال‌دموکراسی
‌های غرب که خودشان نیز در ایجاد و قدرت‌دهی این گروه تروریستی نقش داشنند، هم‌چنان از در معامله و مصالحه با رژیم سیاه طالبانی پیش می‌روند.
به‌رغم موارد مذکور، فقر، مهاجرت، نابرابری و جنابت علیه گروه‌های مختلف، و آنارشیسم رفتاری رژیم گروه طالب، نیز تا مغز استخوان توده‌ها را می‌سوزاند. ولی پراکندگی سیاسی، و پا پس کشیدن بسیاری از جریان‌های سیاسی به اصطلاح دموکرات و انقلابی از مبارزه‌ی مداوم و مؤثر، سبب شده است تا رژیم تروریستی طالب با خاطر آسوده به جنایت‌ها و ستم‌های‌شان ادامه دهند.
رهایی توده‌های کارگر و زحمتکش افغانستان فقط با درهم‌شکستن کامل این رژیم نحس تروریستی و‌ کل نظام سرمایه‌داری-این نظام استثمار انسان توسط انسان دیگر- می‌تواند به واقعیت مبدل گردد.

پیش به‌سوی سازماندهی مخفی انقلابی!
پیش به‌سوی درهم‌شکستن رژیم تروریستی طالب!

سنگ‌تراش
گرایش مارکسیست‌های انقلابی افغانستان
۲۷/۸/۲۰۲۳

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران