خطابیه هسته کارگران پیشتاز سوسیالیست خوزستان به همقطاران

گرم ترین درودهای خود را به کارگران سوسیالیست در سراسر ایران، اعلام می داریم. به خصوص کارگران خوزستان اعم از لوله سازی، راه آهن جنوب، شرکت فولاد خوزستان، نورد لوله اهواز، شرکت های پیمانی حفاری، کارگران پروژه ای نفت، و همکارانمان در بوشهر ،‌پارس جنوبی، پتروشیمی گچساران، کارگران هفت تپه در شوش و دهقانان خوزستان و همچنین مبارزان کارگری کردستان.

ما به عنوان هسته کارگران سوسیالیست خوزستان، اطمینان داریم که با اتحاد خود با چشم انداز ایجاد حکومت کارگری، نمونه ای خواهیم بود برای وحدت کارگران و تمام قشرهای تحت ستم در ایران برای رهایی از نظام سرمایه داری. این اتحاد ما را از بند نظام سرمایه داری یکبار و برای همیشه رها خواهد کرد. این امر با توجه به ماهیت ضد کارگری جمهوری اسلامی، و نیروی عظیم و پرقدرت کارگران، امکان پذیر است.

همانقدر که استقرار نظام شورایی پس از سرنگونی نظام سرمایه داری، در راستای آغاز یک جامعه دمکراتیک سوسیالیستی متکی بر مشارکت توده ها برای پیشرفت های اقتصادی بر اساس نیاز توده های وسیع تحت ستم و کلیه اقشار اجتماعی ضروری است، حفظ و تداوم یک حکومت کارگری پس از انقلاب کارگری، برای گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم، نیز پر اهمیت است. این وظایفی است بسیار دشوار. بدون تردید حافظان نظام سرمایه داری ساکت نمی نشینند و از طرق مختلف جلوی پیشرفت را قصد دارند بگیرند. حکام نظام سرمایه داری همراه با نهادهای کارگری اصلاح طلب همواره در مقابل ما قرار گرفته و تفرقه افکنی کرده و نا امیدی در میان کارگران را دامن می زنند.

اما، مهمترین وظیفه کارگران پیشتاز سوسیالیست، تحقق ایجاد اتحاد عمل بین کارگران آگاه و ضد سرمایه داری است. لازمه این اتحاد عمل ها در مبارزه علیه نظام سرمایه داری، نیاز به درس گیری از ۴۴ سال مبارزات کارگری است. کارگران پیشتاز موظف هستند که آگاهی ضد سرمایه داری میان کارگران را تقویت کنند و بر محور مطالبات جمع بندی شده در یک برنامه اقدام کارگری، این آگاهی را تقویت کنند. همچنان کارگران پیشتاز را آگاه سازند که مبارزه علیه نظام سرمایه داری جدا مبارزه علیه جاده صاف کنان نظام سرمایه داری نمی باشد (یعنی کسانی که در حال مماشات با نظام سرمایه داری هستند). وظیفه کارگران پیشتاز سوسیالیست از یکسو مبارزه با کل نظام سرمایه داری از طریق تداوم و تعمق بخشیدن به اعتصابات کارگری است، و از سوی دیگر مقابله با جریانات اصلاح طلب در میان کارگران است که در مقابل اعتصابات قرار می گیرند.

برای انجام این وظایف کارگران پیشتاز سوسیالیست:

اول، باید با مشکلات روزمره تشخیص داده و راه حل برای عبور از سدهای نهفته شده توسط دولت سرمایه داری پیدا کنند.
دوم، باید در سطح عملی و نظری تعلیم کارگران پیشتاز را تعلیم دهند.در این میان کارگرانی هستند که اخلاقیات کارگری که در مرکز آن مقابله با نظام سرمایه داری است را رد و یا کم رنگ می کنند و بر چشم کارگران خاک می پاشانند. این افراد باید خنثی و افشا شوند.
سوم، باید به شکل مخفی خود را سازمان دهند و با تمام توطئه های خرابکارانه جاسوسان نظام سرمایه داری با هر لباسی که ظاهر می شوند مقابله کنند. آموزش عملی رعایت مسایل امنیتی مهم است تا کارگران جوان پیشتاز به مبارزه ادامه دهند و دستگیر و ارعاب نشوند.

چهارم، باید کارگران سوسیالیست را به ضرورت تشکیل اتحاد عمل ها و همبستگی و دفاع از همقطاران خود متقاعد کنند.

پیروزی از آن ماست: زنده باد سوسیالیسم!

هسته کارگران پیشتاز سوسیالیست خوزستان
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران