افغانستان: سال نو مبارزه ادامه دارد!

سال نو را، به سال سازماندهی نیروهای مترقی و انقلابی در برابر رژیم جنایتکار طالبانی مبدل کنیم!
سال نو خورشیدی ۱۴۰۲ در حالی فرا می‌رسد که همچنان افغانستان در ژرفنای ستمگاه طالبانی به‌سر می‌برد. گروه تروریستی طالبان که طی یک معامله امپریالیستی با رژیم‌های سرمایه‌داری امریکا و رژیم سرمایه‌داری جمهوریت قدرت را به‌دست گرفت،  طی این مدت، هرآنچه ستم می‌دانستند، اعمال کردند، هرآنچه خونریزی بلد بودند، انجام دادند، و هرآنقدر سرکوب و بند و زندان در سرشت‌شان بود، آنرا نشان دادند. اما سازمان‌های بین‌المللی گوش‌به‌فرمان سرمایه‌داری جهانی و دولت‌های سربه‌کف لیبرایستِ به اصطلاح مدافع آزادی و دموکراسی، مستقیم یا غیر مستقیم در کنار این رژیم نحس ایستادند، یا لااقل به‌عنوان کسانانی‌که خودشان را مخالف سرسخت توتالیتریسم و استبداد می‌خوانند، هیچ صدای مٶثری بلند نکردند.
کارگران تحت ستم افغانستان که سخت‌ترین شرایط کاری را داشتند، اکنون به میزان بسیار بالایی بیکار شده‌اند و استثمار کارگران شاغل نیز در سراسر کشور افزایش یافته است. ده‌ها هزار نفر بر سیل جوانانی که کشور را ترک می‌کردند، افزوده شد. و کارگران بی‌شمار حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای مجبور شدند افغانستان را ترک کنند، تا به قیمت فروش ارزان نیروی کار خود در کشورهای صنعتی و امپریالیستی، بتوانند لااقل جان خودشان و خانواده‌‌های‌شان را از جغرافیای تحت سیطره رژیم جنایتکار طالبان نجات بدهند. زنان، این همیشه‌قربانیان جنگ و صلح طرفهای درگیر در افغانستان، به‌ شدبدترین وجه ممکن تحت سنم قرار گرفتند. اولیه‌ترین حقوق و آزادی‌های بشری‌شان نقض، و حتا انکار شد. این زنانی که اکنون نشان دادند که در شرایط کنونی، مبارزانی سرسخت‌تر از آنها در میان همه‌ی قشرهای تحت ستم دیگر وجود ندارد. و چقدر قربانی دادند! شکتجه شدند! زندانی شدند! و مجبور به ترک افغانستان شدند، اما هنوز هم از قلب کابل صدای خروشان حق‌طلبی‌شان طنین می‌اندازد. و در شرایطی قرار داریم که رژیم نحس طالبان، پای زنانرا از مکتب و دانشگاه کوتاه کرده‌اند، تا هیچ زن مبارز و آزادیخواه و روشنفکر دیگری پرورش نیابد.
سال نو در حالی فرا می‌رسد، که میزان فقر در کشور نیز افزایش یافته است. قیمت کالا در بازار افزایش یافته و قدرت خرید مردم کاهش یافته است. توده‌های فقیر مردم را در حدی مجبور ساخته‌اند که مدام چشم‌به‌راه نانی اند که توسط کشورهای امپریالیستی و سرمایه‌داری دیگر تهیه دیده شود، همان نانی که قبلاً از خودشان دزدیده شده است. ما در چنان شرایطی به پیشواز سال نو می‌رویم که درصد بالایی از روشنفکران انقلابی، زنان مبارز و سایر روشنفکران مترقی، مجبور به ترک کشور شده‌اند. مردم در نبود یک حزب انقلابی و پیشتاز، شدیداً بی‌برنامه و متفرق اند. کارگران تحت تبلیغات ارتجاعی و ضد انقلابی، عملاً در نبود مطلق آگاهی انقلابی قرار دارند. و همین‌گونه همه‌ی قشرهای تحت ستم دیگر نیز، در بی‌تحرکی کامل به‌سر می‌برند. مردمانی که پیش از این دنبال رهبران و تیکه‌داران جهادی، این مزدوران دایمی و جنایتکاران همیشگی، می‌دویدند، و می‌خواستند به آن قشر مفت‌خوار و خاین به طبقات تحت ستم، تکیه کنند. اما اکنون که پرده از چهره‌های ننگین آنها برداشته شده و روز‌به‌روز، فریب، نیرنگ، و ماهیت غیر قابل باور بودن‌شان آشکار می‌شود، توده‌های سرگردان مردم، به‌ناچار سکوت و گردن‌نهادن در برابر خشن‌ترین گروه تروریستی را برگزیده‌اند.  و در عین‌حال، رژیم جنایتکار نیز بسیار سخیفانه می‌گوید که مخالفان نظام واجب القتل اند. این یعنی؛ هیچ راه دیگری، جز براندازی خشن این رژیم وجود ندارد.
گرایش مارکسیست‌های انقلابی افغانستان که از سال‌ها بدینسو در جهت ایجاد یک حزب پیشتاز انقلابی در جهت براندازی نظم طبقاتی وانقلاب سوسیالیستی و استقرار دولت شورایی فعالیت می‌کند، در دوره حاکمیت طالبان فعالیتش را متوقف نکرد ورفقای ما موفق شدند بادرنظرداشت موارد امنیتی در اعتراض‌های زنان نیز اشتراک کنند. و مبارزه‌ی مخفی‌مان، ازطریق نشر مخفیانه‌ی پوستر‌های تبلیغاتی در محلات مناسب، ادامه خواهد یافت.
و نیز اکنون زمان آن فرا رسیده است، که همه‌ی نیروهای انقلابی، و روشنفکران انقلابی، و حتا روشنفکران لیبرال، انارشیست‌ها، و همه‌ی آنانی که دست‌شان به خون مردم آلوده نیست، و قبل ازین مرتکب جنایتی علیه توده‌های مردم مرتکی نشده‌اند، بیایید همصدا باهم بگوییم که؛ ما نه تنها مخالف این رژیم نحس استیم که تا درهم‌شکستن ماشین دولتی از هیچ اقدام ممکن، خودداری نخواهیم کرد. اگر در افغانستان استید، از راه اقدامات مخفیانه، اگر خارج از افغانستان استید، از راه اعتراض‌های ضد رژیم جنایتکار، و بیایید از هر هنری که داریم، برای سازماندهی توده‌های مردم در برابر رژیم، استغاده کنیم.
بیایید سال پیشرو را به سال سازماندهی و اقدامات مشترک در جهت بسیچ توده‌های زحمتکش در برابر این رژیم جنایتکار و ” همیشه نابودباد” تلاش بورزیم!

پیش به‌سوی گسترش دامنه‌ی مبارزات ضد رژیم طالبانی!
پیش به‌سوی مبارزه با نظم طبقاتی و ستمگر سرمایه‌داری موجود!
پیش به‌سوی استقرار جامعه‌ی عاری از طبقه و تبعیض!

گرایش مارکسیست‌های انقلابی افغانستان
حوت ۱۴۰۱

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران