مبارزه زنان افغانستان ادامه دارد

با تعلیق‌درآوردن حق تحصیل زنان، رژیم جنایتکار امارت اسلامی یکبار دیگر ثابت کرد، که یگانه عاقبت ناگزیرشان، درهم‌شکسته‌شدن بی‌رحمانه‌شان توسط انقلاب توده‌های کارگر و زحمتکش می‌تواند باشد، انقلابی که زنان ستمدیده‌ی زحمتکش بی‌شک پرچم‌دار آن استند. اکنون کارد به استخوان رسیده است و صدای اعتراض در میان توده‌ها غلغله برپا کرده است. مردم همه‌جا نارضایتی‌شان را فریاد می‌زنند. و خروشان باد، و گسترده‌تر باد این موج‌های اعتراض. زنان مبارز و قهرمان در هرات و در نقاط مختلف دیگر کشور بی‌باکانه به خیابان برآمدند. دانشجویان در بلخ و در بسا نقاط دیگر به موج اعتراض پیوستند. تعدادی از استادان دانشگاه نیز در همصدایی با این موج، و به‌رسم اعتراض اعتصاب کاری کردند و حتا اسنعفا دادند. یک هصدایی و اتحاد غیر سازماندهی‌شده و به‌طور طبیعی پدید آمده است، و این همه به‌دلیل افزایش ستم و قلدری رژیم جنایتکار حاکم است.
اندیشه‌ی ارتجاعی طالبان در ذات خودش نیز ضد زن و ضد بشری است، و اکنون که می‌خواهند برای معامله با دولت‌های امپریالیستی از زنان به‌حیث اهرم فشار یا برگ برنده استفاده کنند، ستم بر زنان نیز به بالاترین میزان ممکن می‌رسد. این رژیم نحس ارتجاعی باید بسیار بی‌رحمانه و خشن نابود شود. براندازی این رژیم بدون سازماندهی طبقاتی ممکن نیست. طبقات سرمایه‌دار و اشرافی‌مآب همواره از در مصالحه و معامله با گروه‌های حاکم پیش رفته‌اند و این نیز از مشخصات مشمئزکننده‌ی سرمایه‌داری است. رژیم نحس طالبانی نیز در عین حال باعث بی‌کاری و گسترده‌شدن فقر شده است. اکنون، تقریباً اکثریت قاطع توده‌های زحمتکش افغانستان به براندازی رژیم فکر می‌کنند.
آنچه می‌توانند رژیم از پا بیندازد، گسترده‌ترشدن اعتراضات، ولو به‌هر شکلی، و اعتصابات کاری کارمندان و استادان دانشگاه‌ها و ادارات دولتی و غیردولتی است، و به امتداد آن، یک جنگ مردمی، برای نابودی یک رژیم طبقاتی وستمگر!

پیش به‌سوی گسترده‌تر کردن اعتراضات!
پیش به‌سوی به‌سوی براندازی این رژیم نحس سرمایه‌داری!
پیش به‌سوی انقلاب کارگری!
گرایش مارکسیست‌های انقلابی افغانستان
۳ جدی ۱۴۰۱

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران