در حاشیه اعتراضات گسترده خیابانی در واکنش به قتل رسیدن ژینا (مهسا) امینی: سخنی با کارگران پیشتاز /مازیار رازی

سخنی با کارگران پیشتاز

کارگران شریف و غیور ایران
ما امروز وارد مرحلۀ نوینی از حرکت های توده ای در تقابل با اجحافات و ارعاب های دولت سرمایه داری عمدتا علیه زنان ایران شده ایم. شما عزیزان بیش از هر قشر اجتماعی دیگری، اجحافات و سرکوب های دولت سرمایه داری ایران را در طیّ بیش از چهار دهه تجربه کرده اید. به جرأت می توان گفت که امروز در ایران، هیچ نیروی اجتماعی که به اندازۀ شما طعم تلخ فشارهای شکنندۀ اقتصادی و روحی را چشیده باشد، وجود ندارد.
شما تنها نیروی اجتماعی در ایران بوده اید که علی رغم پرداخت هزینه های سنگین، به مبارزات ضدّ دولت سرمایه مصرّانه ادامه داده اید. اعتصابات شما در کارخانه های مختلف (در محور آن هفت تپه و نفت و گاز و پتروشیمی و غیره) در مقابل فشارهای ابزار سرکوبگر دولت سرمایه داری ـ مانند دسته های حراست در کارخانه ها، خانۀ کارگر و شورای اسلامی کار و غیره ـ مورد ستایش میلیون ها کارگر در سطح جهانی بوده است. مبارزات مستمر و بی وقفۀ شما، روزنه های امید را در قلب میلیون ها تن از اقشار تحت ستم ایران همواره زنده نگاه داشته است.
کارگران شریف ایران!
شما تنها نیروی اجتماعی در ایران هستید که بی اغراق، تجربۀ تاریخی بسیار غنی تری نسبت به سایر اقشار اجتماعی داشته اید. شما، با سازماندهی و تکیه بر نیروی خود، یکی از بزرگترین متحدان امپریالیسم آمریکا، یعنی رژیم شاهنشاهی را سرنگون کردید. اعتصابات کارگران صنایع و کارخانجات بزرگ چون نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع فولاد، مس و غیره در سرنگونی شاه نقش تعیین کننده ای داشت. تمام جهانیان نیک می دانند که ستون فقرات رژیم شاه را نه تظاهرات توده ای خیابانی شکاند و نه شعر خوانی های ”شب های شعر” و اقدامات روشنفکران سازمان های سیاسی، بلکه اعتصاب عمومی کارگران آن را درهم شکست. از این نقطه نظر، متحدان جهانی شما اذعان دارند که شاید پس از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ در روسیه، بزرگترین دستاورد طبقه کارگر در سطح جهانی را شما کارگران ایران کسب کرده و به سایرین انتقال داده اید. شما در عرض چند هفته بزرگترین شوراهای کارگری را سازمان دادید و کلّ ابزار دولت سرکوبگر شاه را از میان برداشتید. از این رو دولت ها و حکومت های سرمایه داری در ایران خوب درک کرده اند که با دستگیری فعّالان کارگری، شلاق زدن ها و ارعاب ها و فشارهای اقتصادی نمی توانند شما را به سادگی به زانو در آورند. درود بر شما!
کارگران شریف ایران!
شما اکنون در موقعیّت ادای سهم تاریخی خود، یعنی رهبری کردن جنبش توده ای قرار گرفته اید. حرکت های اخیر مردم ایران چنان چه فاقد رهبری باشد، درنهایت با شکست مواجه خواهد شد. شما عزیران خوب می دانید که تظاهرات خیابانی در سراسر ایران در جریان است. به سخن دیگر حرکت های خودجوش میلیونی مردم، در اعتراض به قتل ژینا (مهسا) امینی، آغاز شده است؛ و این حرکت برای مدّت طولانی ادامه نخواهد یافت. در صورت نبود یک رهبری کارگری با تجربه و نبود شعارهای مشخص و سازماندهی درست، در نهایت این حرکت ها متاسفانه بدست رهبران احزاب سرمایه داری و ناسیونالیستی موجود در اپوزیسیون می افتد و یا نهایتا از سوی رژیم اسلامی خاموش خواهند شد.
از این رو است که شما کارگران باید در صحنۀ مبارزه حضور فعّال داشته باشید. شما باید رهبری این حرکت توده ای را به دست گیرید. توده های میلیونی به شما نیاز دارند. حضور، شرکت و رهبری شما تنها می تواند از طریق سازماندهی اعتصابات سراسری در کارخانه ها نشان داده شود. شما اکنون در مقامی هستید که می توانید با هماهنگی و در حمایت از حرکت های توده ای اخیر در مقابل حکومت رئیسی ایستادگی کنید. اکنون زمان آن فرا رسیده است که شما برای مطالبات خود وارد صحنه گردید.
ایجاد کمیته های مخفی اعتصاب برای هماهنگی سراسری ضروری است. این کمیته ها می توانند در هماهنگی با یکدیگر، روز و موعد اعتصابات کارخانه ها را سازمان داده و در نقاط مختلف ایران در حمایت از مردم ایران، با هم دست از کار کشیده و مطالبات کارگران را طلب کنند. شما در گذشته، تجارب بسیار ارزنده ای از مبارزات خود بدست آورده اید. این تجارب باید مورد استفاده قرار گیرند. از تجربۀ کارگران کارگران نیشکر هفت تپه و نفت و گاز و لوله سازی ها و پتروشیمی همه و همه اعتصابات، می شود و باید درس گرفت.
اعتصاب حق مسلم شما است. این شعار امروز می تواند مورد اجرا قرار گیرد تا تمامی مطالبات شما تحقق یابد. مطالبات صنفی مانند: پرداخت حقوق های معوقه، حقوق بازنشستگی و غیره. مطالبات دموکراتیک مانند: آزادی تمام زندانیان سیاسی، آزادی بیان و تجمّع، آزادی مطبوعات و حق اعتصاب و ایجاد تشکل مستقل کارگری و غیره. این مطالبات می تواند همراه با مطالبات انتقالی مانند، کنترل کارگری و افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورّم و غیره ادغام گردند. چنان چه حکومت مطالبات پایه ای را بی پاسخ گذارد، می توان کارخانه ها را اشغال کرده و تحت کنترل خود کارگران در آورد و مدیران بی لیاقت را اخراج نمود. کنترل بر تولید و توزیع می تواند به دست قدرتمند خود کارگران عملی گردد. تجربۀ انقلاب بهمن ۱۳۵۷ علیه استبداد شاهنشاهی، به کارگران اثبات کرد که در عرض چند ماه بدون تجربه پیشین قادر به ایجاد شورای کارگری و اعمال کنترل کارگری هستند. در وضعیّت بحرانی کنونی که دولت سرمایه داری در انشقاق به سر برده و توده های وسیع مستقل از گرایشات هیئت حاکم در خیابان به شکل روزانه شرکت می کنند، کارگران می توانند به سرعت به خواست های خود برسند.
اقدامات شما، راه و روش مبارزات ضدّ دولتی را به جوانان در خیابان ها نشان خواهد داد. در صورت وجود رهبری کارگری، جوانان به سرعت جلب مطالبات رادیکال تر می گردند. حرکت شما کارگران امروز می تواند آیندۀ حرکت کنونی را به شکل دیگری رقم بزند. حضور فعّال شما در سازماندهی اعتصاب سراسری در راستای دفاع از خود و حمایت از حقوق دموکراتیک میلیون ها تن از مردم ایران مهم ترین اقدامی است که امروز در دستور روز کارگران ایران قرار دارد.
اعتصابات می تواند توسط کارگران در هر کارخانه با تشکیل کمیته های مخفی اعتصاب آغاز شده و میان کارگران مورد اعتماد در سایر کمیته ها مخفی اعتصاب، بخصوص کارخانجات بزرگ چون نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع فولاد، مس ،‌ ایران خودرو و هفت تپه و غیره برای تدارک اعتصاب عمومی هماهنگی ایجاد کند.
کارگران شریف ایران!
شما می توانید به اتکا به نیروی اکثریت زحمتکشان، ملیت های تحت ستم، زنان، معلمان و جوانان و غیره در حاکمیت قرار گیرید و این دولت سرمایه داری را با دست های پرتوان خود سرنگون کنید. سرنگونی دولت سرمایه داری و استقرار دولت کارگری متکی بر شوراهای کارگری، شما را در مقام حاکمیت جهت شکوفایی اقتصادی برای تمام اقشار تحت ستم، قرار خواهد دهد.

*پیش به سوی تشکیل کمیته های مخفی اعتصاب در کارخانه ها
*پپش به سوی هماهنگی کمیته های اعتصاب در کارخانه های صنعتی
*پیش به سوی اعتصاب عمومی
*پیش به سوی سرنگونی دولت سرمایه داری و استقرار دولت کارگری
۲۸ شهریور ۱۴۰۱

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران